Polisi Amgylcheddol a Chynaliadwyedd

Datganiad cenhadaeth

Cynnwys cynaliadwyedd yn ein strategaeth a'n dulliau gweithredu.

FelinFach yn rhoi'r Amgylchedd a Chynaliadwyedd wrth wraidd ei strategaeth

Nodau polisi

Byddwn yn lleihau effeithiau amgylcheddol yn barhaus ac yn ymgorffori ffactorau amgylcheddol yn ein holl benderfyniadau busnes. Byddwn yn ffafrio cynhyrchion mwy ecogyfeillgar ac effeithlon a byddwn yn ailddefnyddio ac yn ailgylchu popeth y gallwn ei wneud. Byddwn yn sefydlu ein hôl troed carbon ac yn cymryd camau i'w leihau dros amser.

Deunyddiau cynhyrchu - gwlân, cotwm, sidan, lledr, papur a dyw

Ein nod yw dod o hyd i'n deunyddiau gan gyflenwyr moesegol mor agos at ein busnes â phosibl. Mae'r holl dyw a ddefnyddir i liwio ein deunyddiau yn deillio o dyw planhigion neu bryfed – ni ddefnyddir unrhyw dyw asidig na chemegol o gwbl.

Cludiant a phecynnu

Byddwn yn lleihau ein gofynion pecynnu gymaint â phosibl ac yn chwilio am ddewisiadau amgen sy'n fioddiraddiadwy ond sydd hefyd yn gallu gwrthsefyll dŵr, lle bo angen. Byddwn yn monitro perfformiad amgylcheddol ein cludwyr trafnidiaeth ac yn ymgorffori perfformiad o'r fath yn ein prosesau gwneud penderfyniadau.

Ynni a dŵr

Byddwn yn ceisio lleihau faint o ynni a dŵr a ddefnyddir a cheisio tariffau ynni gwyrdd lle bynnag y bo modd.