Medi 16, 2019 3 min read

Pryd mae Dydd Gwyl Dafydd?

Efallai y byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun pryd mae diwrnod Tyddewi? Neu hyd yn oed beth yw Dydd Sant Tyddewi? Yma yng Nghymru rydym yn coffáu pen-blwydd marwolaeth Tyddewi ar y 1af o Fawrth bob blwyddyn. Dydd Gwyl Dewi Mae 2021 ddydd Llun, 1af Mawrth, 2021.

Dewi Sant oedd Nawddsant Cymru a fu farw ar 1 Mawrth 589 OC. Mae'n ddiwrnod Cymru ei hun yn y calendr blynyddol. Fodd bynnag, nid tan y 18fed ganrif y daeth Diwrnod Tyddewi yn ddiwrnod dathlu cenedlaethol yng Nghymru.

Yn wahanol i Ddydd Gwyl Padrig yn Iwerddon, nid gwyliau cenedlaethol yw Dydd Sant Tyddewi, ond mae yna lawer sy'n ymgyrchu i'r diwrnod hwn gael ei gydnabod fel gwyliau cyhoeddus.

Heb os, byddai llawer yn dadlau nid yn unig y dylem gael un diwrnod lle byddwn yn dod at ein gilydd i ddathlu ein cenedl, ond y gellid ac y dylid defnyddio'r diwrnod hwnnw fel catalydd ar gyfer cynyddu proffil Cymru ledled y Byd. Felly y bydd pobl yn y dyfodol yn gwybod pryd mae diwrnod Tyddewi a beth mae'n ei olygu i'r genedl fawr hon.

Ble mae Tyddewi?

Mae Tyddewi neu St David’s (TyDdewi yn Gymraeg) yn ddinas yn Sir Benfro, Cymru, y Deyrnas Unedig. Mae'r ddinas yn cael ei dominyddu gan ei heglwys gadeiriol a'r adeiladau cyfagos. Cafodd statws dinas yn y 12th ganrif - collodd y statws hwn ym 1886 ond cafodd ei adennill gan y Siarter Frenhinol ar 1st Mehefin 1995. Hi yw'r ddinas leiaf yn y Deyrnas Unedig fel y'i mesurwyd yn ôl poblogaeth, a oedd yn 1,841 yn 2011, dyddiad y Cyfrifiad diwethaf yn y Deyrnas Unedig. Mae wedi'i leoli ar ben mwyaf gorllewinol Sir Benfro o fewn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae ganddo dreftadaeth Gristnogol gyfoethog. Dywedir mai o St David’s y gwnaeth Sant Padrig hwylio i Iwerddon ar ei genhadaeth i drosi Iwerddon yn Gristnogaeth.

A yw Dydd Gwyl Dafydd yn Ŵyl Banc yng Nghymru?

Mae llawer o sefydliadau cyhoeddus fel ysgolion, llyfrgelloedd a swyddfeydd y llywodraeth yn parhau ar agor ar Ddiwrnod Tyddewi. Mae bron pob busnes ar agor er bod rhai yn penderfynu rhoi diwrnod i ffwrdd i'w staff ar gyfer diwrnod cenedlaethol Cymru, Diwrnod Tyddewi, Nawddsant Cymru. Fodd bynnag, mae'n ddiwrnod o ddathlu felly bydd gan gynifer o ysgolion, sefydliadau a hyd yn oed fusnesau raglen arbennig ar gyfer y diwrnod. Mae gan rai pentrefi a threfi orymdeithiau arbennig felly mae'n bosibl y bydd rhywfaint o aflonyddwch lleol i draffig neu drafnidiaeth gyhoeddus.

Diwrnod Tyddewi yng Nghaerdydd, Prifddinas Cymru

Ym mhrif ddinas Cymru, Caerdydd, cynhelir gorymdaith Diwrnod Cenedlaethol Tyddewi gyda llawer o berfformiadau cyffrous gan ddreigiau a grwpiau theatr. Yn yr amseroedd presennol, mae dathliadau traddodiadol yn cynnwys gwisgo cennin Pedr a chennin, symbolau cydnabyddedig Cymru a Sant Dafydd yn y drefn honno.

Dydd Gwyl Dewi, yn Nhyddewi

Yn St David’s, ni wneir dathliadau gan hanner ac nid ar un diwrnod yn unig ond maent yn cynnwys amrywiaeth gyfan o ddigwyddiadau gwahanol ac amrywiol, fel arfer wedi’u gwasgaru dros gyfnod o bythefnos yn hytrach nag un diwrnod.

Mae’r prif ddigwyddiad wrth gwrs ar Ddydd San Dafydd ei hun gyda negeseuon ffurfiol yn cael eu hanfon i’r Senedd (Senedd Cymru), Bendith yr Esgobion, chwarae’r Anthem Genedlaethol, pâl llawn o ganu cloch a’r gwasanaethau cadeirlan amrywiol. Yn ystod y dathliad pythefnos mae yna lawer o ddigwyddiadau amrywiol yn amrywio o ffenestr y siop sydd wedi'i gwisgo orau a chystadlaethau Cawl Dydd Gŵyl Dewi, i hanner marathon ar lwybr arfordirol Sir Benfro. A bod yn Gymru, mae rygbi, cystadleuaeth rygbi fach yn y clwb rygbi a gorymdeithiau beic modur vintage.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân a thafliadau o Gymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud edafedd lliw naturiol, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 16 Medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More