Awst 09, 2020 4 min read

Yr Wyddor Gymraeg - Yr Wyddor

Gofynnir nifer o gwestiynau yn aml, sef "Sawl llythyren yn yr wyddor Gymraeg"? neu "H.o faint o lafariaid sydd yn yr iaith Gymraeg "? neu" Sawl llafariad yn yr iaith Gymraeg "? Yr ateb yw 29 llythyren a 7 llafariad!

Mae'r wyddor Gymraeg yn cynnwys 29 o lythrennau (ie nid chwech ar hugain fel yn Saesneg) ond mae wedi'i hysgrifennu yn yr wyddor Ladin yn union fel llawer o ieithoedd gan gynnwys Saesneg, Ffrangeg, Eidaleg a llawer o rai eraill. Nid oes unrhyw lythyrau distaw fel sy'n digwydd gyda'r Saesneg. Mae gan bob llythyren sain, ac mae'r sain yn cael ei lleisio yn yr iaith Gymraeg lafar.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i wneud â llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

Y 29 llythyr yw;

A, b, c, ch, d, dd, e, f, ff, g, ng, h, i, j, l, ll, m, n, o, p, ph, r, rh, s, t, th, u, w, ac yn olaf y.

Tra bod llawer o'r llythrennau yr un fath ag yn Saesneg, weithiau maen nhw'n cynrychioli gwahanol synau yn Gymraeg. Nid yw'r llythrennau K, Q, V, X a Z wedi'u cynnwys yn yr wyddor Gymraeg ond weithiau fe'u ceir mewn geiriau a fenthycwyd ac mewn geiriau technegol. Yn ddiddorol, yn Y Wladfa, yr anheddiad Cymreig ym Mhatagonia, defnyddir y llythyren v yn gyffredinol i gynrychioli'r sainv yn lle'r llythyren f. T.dim ond yn ddiweddar y mae llythyr J wedi dod yn fwy cyfarwydd a derbyniol yn yr wyddor Gymraeg ar gyfer geiriau a fenthycwyd, er enghraifft garej (garej) ac yn gyffredinol mae bellach wedi'i chynnwys yn yr wyddor.

Mae llythyrau fel ch, ll, ff a chyfwerthoedd eraill yn llythyren sengl yn Gymraeg. Felly, cyn belled ag y mae croeseiriau yn y cwestiwn, dim ond tri llythyren sydd gan y gair “Llan” (fel yn Llanfair, Llandaf, neu Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllantysiliogogogoch - y gair Cymraeg hiraf). Byddai Llan yn cael ei ysgrifennu mewn tri blwch mewn croesair. Ar wahân, yn 2002,llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.co.ukcafodd y teitl enw parth hiraf yn y byd gan y Guinness Book of Records.

Yr Wyddor Gymreig - llafariaid

Mae saith llafariad yn Gymraeg, a, e, i, o, u, w, ac y. Gall y llythyren y fod yn llafariad ond hefyd yn gytsain.

Yr Wyddor Gymraeg - Cytsain

Mae tri ar hugain o gonsyrn yn yr wyddor gyda'r llythyren y yn gonsyrn ac yn llafariad. Mae dau gonsyrn, 'n' ac 'r', weithiau'n cael eu dyblu mewn Cymraeg ysgrifenedig, e.e., "tynnu," "torri." (Cofiwch nad yw llythrennau fel 'dd,' 'ff' a 'll' yn ddau lythyr nac wedi'u dyblu ond eu bod yn gonsyrn yn eu hawl eu hunain).

Llythyr

ynganu Saesneg (brasamcan yn unig)

a

cath (byr) / tad (hir)

B

Ystlumod

C

Achos

ch

loch (Albanaidd)

D

Diwrnod

dd

Hyn

E

gwely (byr) / agosaf at hey (hir)

F

Taw

ff

Pedwar

G

Giât

ng

Peth

H

Het

i

darn (byr) / peiriant (hir)

J

Neidio

L

Bachgen

Ll

ddim yn bresennol yn Saesneg

M

Mat

Gogledd

Net

o

Byr, fel "bog" yn yr RP; hir fel stôf

P

Anifeiliaid anwes

ph

Ffôn

r

rat (trilled)

Rh

gweddïo (trilled): heb ei anfonebu [r]

s

Eistedd

T

tan

fed

Denau

u

Cy

llyfr (byr) / pwll (hir)

y

 

Wyddor Gymraeg - Diphthongs

Nid oes llythrennau distaw yn yr wyddor Gymraeg, mae pob llythyren yn amlwg yn ffonetig. Mae gan bob llythyren sain, ac mae'r sain yn cael ei lleisio mewn Cymraeg llafar. Fodd bynnag, mae diphthongs yn ddau lythyr sy'n cael eu ynganu fel un llythyren ac maent fel a ganlyn;

Ae, ai, au, aw, ei, eu, ew, ey, iw, oi, ou, ow, uw, wy, ac yw.

Diphthong

ynganu Saesneg (brasamcan yn unig)

ae

Llygaid

ai

Llygaid

au

llygad (diweddglo lluosog)

aw

Sut

ei

Fel yneicymorth ght

Ue

Fel yneicymorth ght

Ew

Yn fras felEdwardâ'rDDileu:E'wArd

Ey

Fel yneicymorth ght

h.y.

ddim yn bresennol yn Saesneg; agosaf at 'i-oo' (byr i)

oe

Bachgen

oi

Bachgen

Ou

Bachgen

Ow

O

Pc

ddim yn bresennol yn Saesneg; agosaf at 'i-oo' (byr i)

wy

ddim yn bresennol yn Saesneg; agosaf at gooey

yw

ddim yn bresennol yn Saesneg

 

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneudllarn wedi marw â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau croen dafad, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cymorth Cocoknits, Laine, Amirisu A Gwneud enwi ambell un!. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch GwlânACymry Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18 Hydref 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More