Medi 01, 2020 3 min read

Poblogaeth Cymru

 • Poblogaeth: 3.1 miliwn o bobl. 4.8% o boblogaeth y DU.
 • Poblogaeth Cymru fel arfer oedd 3.1 miliwn yn 2011, cynnydd o bump y cant er 2001. Roedd bron i un o bob pump (18 y cant, 563,000) o drigolion yn 65 oed neu'n hŷn.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Poblogaeth Cymru yn ôl Sir

Safle Dosbarth Poblogaeth Poblogaeth Arddull
dwysedd / km²
1 Caerdydd 364,248 2,585 Dinas a sir
2 Abertawe 246,466 649 Dinas a sir
3 Rhondda Cynon Taf 240,131 566 Bwrdeistref sirol
4 Sir Gaerfyrddin 187,568 79 Sir
5 Caerffili 181,019 653 Bwrdeistref sirol
6 Sir y Fflint 155,593 356 Sir
7 Casnewydd 153,302 805 Dinas
8 Pen-y-bont ar Ogwr 144,876 578 Bwrdeistref sirol
9 Castell-nedd Port Talbot 142,906 324 Bwrdeistref sirol
10 Wrecsam 136,126 270 Bwrdeistref sirol
11 Powys 132,447 26 Sir
12 Bro Morgannwg 132,165 399 Bwrdeistref sirol
13 Sir Benfro 125,055 77 Sir
14 Gwynedd 124,178 49 Sir
15 Conwy 117,181 104 Bwrdeistref sirol
16 Sir Ddinbych 95,330 114 Sir
17 Sir Fynwy 94,142 111 Sir
18 Torfaen 93,049 740 Bwrdeistref sirol
19 Ceredigion 72,992 41 Sir
20 Ynys Môn 69,961 98 Sir
21 Blaenau Gwent 69,713 641 Bwrdeistref sirol
22 Merthyr Tudful 60,183 540 Bwrdeistref sirol
Poblogaeth Cymru 3,138,631
 • Fel yn achos 2001, yn 2011 roedd gan Gymru ganran uwch o drigolion â phroblem iechyd neu anabledd tymor hir, ychydig o dan chwarter (23 y cant, 696,000), yn uwch nag unrhyw ranbarth yn Lloegr.

 • Nododd pum deg wyth y cant (1.8 miliwn) o drigolion Cymru mai Cristnogol oedd eu crefydd yn 2011, gostyngiad o 14 pwynt canran er 2001, gostyngiad mwy nag unrhyw un o ranbarthau Lloegr. Nododd bron i draean (32 y cant, 983,000) o boblogaeth Cymru nad oedd ganddynt grefydd yn 2011, mwy nag unrhyw un o ranbarthau Lloegr.

 • Mynegodd bron i ddwy ran o dair (66 y cant, 2.0 miliwn) o drigolion Cymru eu hunaniaeth genedlaethol fel Cymraeg yn 2011. O'r rhain, nododd 218,000 eu bod yn ystyried eu hunain yn Brydeinwyr.

 • Roedd poblogaeth Cymru fel arfer yn 96 y cant (2.9 miliwn) yn wyn yn 2011, canran uwch nag unrhyw un o ranbarthau Lloegr.

 • Ganwyd pump y cant (168,000) o bobl yng Nghymru y tu allan i'r DU yn 2011, cynnydd o ddau bwynt canran ar 2001 (tri y cant, 92,000).

 • Roedd tri deg y cant (169,000) o drigolion arferol Cymru tair oed a hŷn a oedd yn gallu siarad Cymraeg (562,000) yn 2011 rhwng tair a 15 oed. Gostyngodd y grŵp o bobl dair oed a hŷn a allai siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg un pwynt canran o 16 y cant (458,000) yn 2001 i 15 y cant (431,000) yn 2011.

 • Lleoliad: Mae Cymru ar ynys Prydain Fawr, i'r gorllewin o Loegr.
 • Maint: Mae Cymru oddeutu 20,800 km sgwâr
 • Dinasoedd: Mae chwe dinas yng Nghymru
  • Caerdydd (Caerdyd), 363,000
  • Abertawe (Abertawe), 245,000
  • Casnewydd (Casnewydd), 151,500
  • Bangor, 18,000
  • Aspah St. (Llanelwy), 3,500
  • Dewi Sant (Tŷ Ddewi), 1,840
 • Tyddewi yw'r ddinas leiaf yn y DU

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i wneud â llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

 

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 20fed Tachwedd 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More