Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Santes Dwynwen neu Ddydd Santes Dwynwen yw fersiwn Cymru ei hun o Ddydd San Ffolant ac fe’i dathlir ar 25 Ionawr yng Nghymru (3 wythnos cyn Dydd Sant Ffolant). Yn 2021, mae hi ddydd Llun 25th Ionawr a dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus yng nghalendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di".

Cyfarchion Dydd Santes Dwynwen

Hyrwyddo Cymru, Hyrwyddo Cariad, Dathlwch Ddydd Santes Dwynwen !!!

Dylai pob Cymro a gwladgarwr da fod yn dathlu diwrnod Sant Dwynwen trwy ddweud “Rwy’n dy garu di yn Gymraeg”, sef “newid dy garu di”. Cyfarchion eraill yw “Dydd Santes Dwynwen Hapus” neu “Happy Saint Dwynwen’s Day”.

Sant Dwynwen yw nawddsant cariadon Cymru a hi yw fersiwn Gymraeg Sant Ffolant. Mae poblogrwydd Dydd San Dwynwen wedi cynyddu'n aruthrol yn ystod y blynyddoedd diwethaf felly pam aros tan Ddydd San Ffolant (14eg Chwefror) i wneud eich teimladau rhamantus yn hysbys, pan allwch chi ddymuno 'hoff dy garu di' i'ch anwylyd (dwi'n dy garu di) dair wythnos ynghynt? Gallwch chi ddangos eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i wneud â llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

Cyfarchion Dydd Santes Dwynwen

Hyrwyddo Cymru, Hyrwyddo Cariad, Dathlu Dydd Santes Dwynwen !!!

Dylai pob Cymro a gwladgarwr da fod yn dathlu diwrnod Sant Dwynwen trwy ddweud “Rwy’n dy garu di yn Gymraeg”, sef “newid dy garu di”. Cyfarchion eraill yw “Dydd Santes Dwynwen Hapus” neu “Happy Saint Dwynwen’s Day”.

Sant Dwynwen yw nawddsant cariadon Cymru a hi yw fersiwn Gymraeg Sant Ffolant. Mae poblogrwydd Dydd San Dwynwen wedi cynyddu'n aruthrol yn ystod y blynyddoedd diwethaf felly pam aros tan Ddydd San Ffolant (14eg Chwefror) i wneud eich teimladau rhamantus yn hysbys, pan allwch chi ddymuno 'hoff dy garu di' i'ch anwylyd (dwi'n dy garu di) dair wythnos ynghynt? Gallwch chi ddangos eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Pwy oedd Santes Dwynwen?

Ystyr ei henw, Dwynwen yw "hi sy'n arwain bywyd bendigedig". Roedd ei chartref yn ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru bellach. Roedd hi'n byw yn ystod y 5ed ganrif ac roedd, yn ôl y chwedl, yn un o, os nad y harddaf o bedair ar hugain i dri deg chwech o ferched Brychan Brycheiniog, ie 24 i 36, yn dibynnu ar ba stori rydych chi'n ei chredu. Beth bynnag, y stori yw bod Dwynwen wedi cwympo mewn cariad â dyn o’r enw’r Tywysog Maelon Dyfodrill, ond roedd ei thad eisoes wedi addo y dylai briodi rhywun arall. Syrthiodd Dwynwen i gysgu ac ymwelodd angel ag ef a ymddangosodd yn cario diod felys a ddyluniwyd i ddileu pob cof am Maelon a'i droi yn floc iâ.

Yn drallodus, ffodd Dwynwen i'r coed, lle plediodd ar Dduw i wneud iddi anghofio Maelon. Ymatebodd Duw i alar Dwynwen ac yna rhoddodd dri dymuniad iddi. Yn gyntaf, dymunodd i Maelon gael ei ddadmer, yn ail fod Duw yn cwrdd â gobeithion a breuddwydion gwir gariadon ac yn drydydd na ddylai fyth briodi. Cyflawnwyd y tri o'i dymuniadau ac i ddiolch iddi ymroddodd Dwynwen i wasanaeth Duw am weddill ei hoes. Daeth yn lleian a sefydlodd leiandy ar Ynys Llanddwyn (Ynys Llanddwyn) ar arfordir gorllewinol Ynys Mon, ynys Ynys Môn.


Ynys Llanddwyn a St Dwynwen

Ystyr yr enw Llanddwyn yw "Eglwys Sant Dwynwen". Mae'r ynys lanw yn agos at bentref Niwbwrch (Newborough) a Choedwig hardd Newborough, wedi'i lleoli oddi ar arfordir gorllewinol Ynys Mon, Ynys Môn.Mae'r golygfeydd yn ysblennydd: ar draws y dŵr, mae copaon Eryri yn codi i fyny o Culfor Menai ac mae Penrhyn Llffordd (yn aml yn cael ei cham-sillafu fel Lleyn) yn pwyntio'r holl ffordd i Iwerddon, y gellir gweld ei bryniau yn Wicklow ar ddiwrnod clir. Felly efallai nad yw’n syndod bod yr ynys hefyd yn lleoliad ar gyfer un o straeon serch mwyaf Cymru.

Mae Ynys Llanddwyn yn cynnwys dau oleudy, nifer o fythynnod ac mae traethau hardd Llanddwyn a Newborough yn eu cyrraedd, ar droed yn unig.Mae'r ddau dwr goleudy yn dal i sefyll ym mhen gorllewinol Ynys Llanddwyn. Mae'r mwyaf newydd o'r ddau, sy'n debyg i dwr melin wynt Ynys Môn, yn segur. Gerllaw mae bythynnod a adeiladwyd ar gyfer peilotiaid a fyddai'n mynd ar fwrdd llongau i'w tywys trwy ddyfroedd anodd Culfor Menai. Lleolwyd bad achub yma o 1840. Dros saith diwrnod yn unig ym mis Rhagfyr 1852, achubodd y bad achub 36 o forwyr o dri llongddrylliad ar wahân:Athena(Groeg),Die Krone(Prwsia) aJuno(Rwseg).

Ym 1879, codwyd croes plaen er cof am Dwynwen, ac yna’r groes Geltaidd ym 1903. 

Santes Dwynwen | Dydd Santes Dwynwen - Dydd San Ffolant Cymreig - Ynys Llanddwyn - Ynys Môn - Ynys Llun

Bu farw Dwynwen yn 465AD ac ar Ynys Llanddwyn (Ynys Llanddwyn) enwyd ffynnon ar ei hôl fel man pererindod. Credai ymwelwyr â'r ffynnon y gallai'r pysgod cysegredig a oedd yn byw yn y ffynnon ragweld a fyddai eu perthynas yn hapus ai peidio. Wrth ymweld ac edrych i mewn i'r ffynnon os yw'r pysgodyn i'w weld yn nofio o gwmpas ac yn fywiog yna mae'n arwydd o ŵr ffyddlon ac ymroddgar! Heblaw am y ffynnon, mae Crochan Llanddwyn hefyd, sy'n golygu crochan Llanddwyn, sy'n ffynnon ddymuniadau fach sydd wedi'i lleoli rhwng Ynys Llanddwyn a Newborough. Yn ôl llên gwerin, os yw dŵr y ffynnon yn berwi tra bod ymwelwyr yn bresennol, bydd cariad a phob lwc yn dilyn.

Traeth Newborough ac Ynys Llanddwyn

Sefydlwyd pentref Newborough ar ddiwedd y 13eg ganrif gan drigolion disodli Llanfaes a symudwyd i Newborough gan Edward I i greu lle i adeiladu'r castell yn Beaumaris. Yn yr ardal i'r de o'r pentref mae un o'r ardaloedd mwyaf o dwyni sandd yn arfordir gorllewinol Prydain. Mae mwy na 10 milltir (16 km) o lwybrau troed yn croesi Ynys Llanddwyn a Newborough Warren, gan gynnwys Llwybr Arfordirol Ynys Môn, ac mae'n lle poblogaidd iawn i ymweld ag ef. Mae'r ynys yn darparu nod gwerth chweil ar ôl y daith gerdded milltir o hyd ar hyd y traeth o'r maes parcio agosaf. Mae Ynys Llanddwyn ar arfordir gorllewinol Ynys Mon (Ynys Môn), gyda'r traeth cyfagos, wedi derbyn statws Traeth y Faner Las i gydnabod glendid y môr a'r traethau. Mae goleudy Twr Mawr yn nodi'r fynedfa orllewinol i Culfor Menai.

Santes Dwynwen ac Ynys Llanddwyn - Ynys Llanddwyn - Traethau Llanddwyn a Newborough - Culfor Menai yn y pellter


Traeth tywodlyd 3½ milltir o hyd yw Traeth Newborough (a elwir hefyd yn Traeth Llanddwyn) sy'n ymestyn o Ynys Llanddwyn i Bwynt Abermenai. Tywod mân yw'r lan ar y cyfan gyda symiau bach o raean, gyda thwyni yn gefn iddynt. Ymhellach yn ôl mae Coedwig Newborough a gwarchodfa natur Warren Newborough, un o'r ardaloedd mwyaf o dwyni tywod a geir yn y DU a Choedwig Newborough, coetir 2,000 erw (8 km²). Mae llawer o'r ardal o amgylch Newborough wedi'i ddatgan yn warchodfa natur sy'n ei gwneud yn boblogaidd i'r rhai sydd â diddordeb mewn daeareg, botaneg, adar a bywyd gwyllt arall.

Mae'r creigiau a'r ddaeareg yn Ynys Llanddwyn yn dyddio o'r oes cyn-Gambriaidd tua 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Mae lafau gobennydd folcanig ar y traeth yn dyst i'r grymoedd rhyfeddol o dan y môr a luniodd y dirwedd hon, a ddechreuodd ei bywyd daearegol i'r de o Seland Newydd. Mae'r ynys yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol sydd hefyd yn cynnwys Newborough Warren i'r de a Saltfa Cefni i'r gogledd.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 9fed Ionawr 2021Also in Blog

Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More
Newport Pembrokeshire  views from the Parrog towards Newport Sands (Traeth Mawr) beach
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Mae Llwybr Arfordir Sir Benfro yn 186 milltir o hyd, llawer ohono ar lefel clogwyn, gyda chyfanswm o 35,000 troedfedd o esgyniad a disgyn. Mae Llwybr yr Arfordir yn cychwyn yn Amroth yn y de ac yn gorffen yn Llandudoch yn y gogledd gyda rhai o'r golygfeydd arfordirol mwyaf syfrdanol ym Mhrydain. Mae'n cwmpasu bron pob math o dirwedd forol o ben clogwyni garw i draethau agored eang ac aberoedd gwyntog.

Read More