Medi 22, 2019 4 min read

Eryri

Rhanbarth a rhan o ogledd orllewin Cymru yw Eryri Cymru. Arferai Eryri gyfeirio at ardal gyffredinol yn sir Gwynedd (Sir Gaernarfon gynt) ac roedd yn canolbwyntio ar fynydd yr Wyddfa ei hun, un o Saith Rhyfeddod traddodiadol Cymru. Y dyddiau hyn mae enw cyffredinol ardal fynydd Eryri yn cyfeirio at ardal ehangach gogledd orllewin Cymru.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

O fewn Eryri mae Parc Cenedlaethol Eryri yn ymestyn o siroedd Meirionnydd yn y de i rannau o Conwy a Gwynedd yn y gogledd. Mae trefi a phentrefi, er enghraifft, y Bala, Barmouth, Beddgelert, Betws y Coed a Harlech, er enghraifft o fewn y Parc cenedlaethol ond mae rhanbarth ehangach Eryri hefyd yn cynnwys trefi Cricieth, Porthmadog, Abersoch, Caernarfon, Pwllheli a Bangor .

Mae gan Eryri reilffordd fynyddig hanesyddol, sef Rheilffordd Mynydd Eryri a gafodd ei hadeiladu a'i chwblhau yn ystod y cyfnod 1894 i 1896. Wedi'i lleoli yn Llanberis, mae ei llwybr yn dringo i gopa mynydd uchaf Cymru, yr Wyddfa yn 1,085 metr neu 3,560 troedfedd uwch lefel y môr, gan wneud yr Wyddfa yn fynydd uchaf yng Nghymru, Lloegr a Chymru. Yr Wyddfa yw'r talaf o bymtheg copa dros 3,000 troedfedd yn nhraed Cymru a dyma hefyd y lle gwlypaf yng Nghymru gyda dros 180 modfedd o law y flwyddyn. Mae angen cymryd tywydd Eryri o ddifrif a'i barchu.

O'r copa, mae un o'r golygfeydd panorama gorau ym Mhrydain, lle mae'r golygfeydd ar ddiwrnod clir yn ymestyn cyn belled ag Iwerddon, yr Alban a rhannau o Loegr. Gallwch weld Mynyddoedd Wicklow ger Dulyn, Mynyddoedd Preseli (neu fryniau?) Yn Sir Benfro, Ynys Manaw ac Ardal y Llynnoedd yng ngogledd orllewin Lloegr.

Eryri (Eryri yn Gymraeg) a Mynydd yr Wyddfa (Yr Wyddfa yn Gymraeg)

Mae Eryri yn cynnwys llawer o fynyddoedd eraill heblaw'r Wyddfa ei hun. Mae'r mynyddoedd hyn yn cynnwys Cadair Idris yn y de i'r Glyders, Carneddau, Moelwyn a'r Wyddfa ei hun yng ngogledd y rhanbarth. Mae'r Wyddfa ei hun yn rhan o Her y Tair Peeks, sef dringo tri chopa uchaf yr Alban, Cymru a Lloegr, yn aml o fewn 24 awr.

Parc Cenedlaethol Eryri

Mae'r Parc Cenedlaethol yn cwmpasu ardal yng ngogledd orllewin Cymru o ryw 823 milltir sgwâr, neu 2,130 Cilomedr sgwâr. Mae'r dirwedd yn amrywiol gan gyfuno copaon mynyddoedd ysblennydd, uchel gyda thir amaethyddol ac atyniadau i dwristiaid. Mae ganddo boblogaeth o ryw 26,000. Yn ogystal â bod y Parc Cenedlaethol mwyaf yng Nghymru, hwn hefyd oedd y parc cenedlaethol cyntaf yng Nghymru. Mae gan Eryri lawer o nodweddion sy'n torri record - mae ganddo'r mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru, yn ogystal â chyfoeth o bentrefi hardd fel y Bala, Betws y Coed, Beddgelert, Dinas Mawddwy, Harlech a llawer o rai eraill.

Mae Eryri yn cynnwys 90 o gopaon mynyddoedd a mynyddoedd heblaw'r Wyddfa ei hun. Mae'r mynyddoedd hyn yn ymestyn o Cadair Idris yn y de i'r Glyders, Carneddau, Moelwyn a'r Wyddfa ei hun yng ngogledd y rhanbarth.

Rheilffordd Mynydd yr Wyddfa

Ar ôl cwblhau'r rheilffordd ym 1896, mae ymwelwyr wedi bod yn teithio i Llanberis, i brofi'r siwrnai reilffordd unigryw hon i Uwchgynhadledd y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr. Rheilffordd fynyddig dwristiaid rac a phinyn cul yw'r rheilffordd sy'n dringo dros 2900 troedfedd ac yn teithio am 4.7 milltir (7.6 km) o Lanberis i ychydig islaw copa'r Wyddfa. Dyma'r unig reilffordd rac a phiniwn cyhoeddus yn y DU ac ar ôl mwy na 100 mlynedd o weithredu mae'n parhau i fod yn atyniad poblogaidd i dwristiaid sy'n cludo dros 100,000 o deithwyr yn flynyddol.

Mae'r rheilffordd yn gweithredu yn ystod y cyfnod rhwng mis Mawrth a mis Tachwedd bob blwyddyn, weithiau yn y tywydd garw. Yn yr uwchgynhadledd mae'r ganolfan ymwelwyr uchaf yn y DU, sef Hafod Eryri. Cwblhawyd y ganolfan ymwelwyr newydd yn 2009 ac mae ganddi dros hanner miliwn o ymwelwyr y flwyddyn.

Cymraeg i'r Wyddfa ac Eryri

Yr Wyddfa yw'r Wyddfa yn Gymraeg tra mai rhanbarth mynyddig Eryri yw Eryri. Credir bellach fod Eryri wedi deillio naill ai o'r enw Eagles neu o'r Oriri Lladin sy'n golygu ucheldiroedd. Credir bod yr enw'r Wyddfa yn deillio o hen air Saesneg am "snow hill". Mae'r enw Cymraeg, Yr Wyddfa yn golygu "y tiwmiwl" neu "y crug", a all gyfeirio at y cairn a daflwyd dros y cawr chwedlonol Rhitta Gawr ar ôl iddo gael ei drechu gan y Brenin Arthur.
Yn ôl y Cyfrifiad diwethaf yn 2011, mae dros 26,000 o bobl yn byw yn y parc gyda 58.6% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg.

Pethau na wyddoch efallai am Eryri, Sir Gaernarfon

  • Ganed T E Lawrence (1888 - 1935 ) a elwir hefyd yn Lawrence o Arabia yn Nhremadog ger Capel Peniel.
  • Bangor sydd â'r Stryd Fawr hiraf yng Nghymru
  • RAF Llandwrog yw cartref gwasanaeth achub mynydd cyntaf yr RAF
  • Yn un o gyfansoddwyr enwocaf Cerddi, mae Dafydd y Garreg Wen wedi ei gladdu ger Pentrefelin, Cricieth. Yn 1923, tiwn Dafydd y clywyd y Gymraeg gyntaf ar y BBC ym Mhrydain.
  • Aber Falls, ger Abergwyngregyn yw'r rhaeadr naturiol fwyaf yng Nghymru.

Ynglŷn â FelinFach

Mae ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi'i leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, blancedi gwlân Cymreig a thaflu sydd yn draddodiadol yn cael eu gwehyddu ym melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud llarn, cotwm, silc a sgarffiau gwlân naturiol wedi'u marw â llaw a chynhyrchion eraill a wnaed â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch Gwlân, Cymry Byd-eang A Cymru Ryngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More