Awst 02, 2020 6 min read

Saint Tydfil - Dydd Sant Tudful 23 Awst

Cyflwyniad

Cysegrwr Merthyr Tudful, Cymru yw Saint Tydfil (Tudful yn Gymraeg). Mae hen eglwys blwyf Sant Tydfil, Merthyr Tudful wedi'i chysegru iddi a honnir ei bod yn safle ei marwolaeth. Yn ôl y chwedl, roedd Tydfil yn drydedd ferch ar hugain i Brychan, brenin Brycheiniog, gan ei bedwaredd wraig. Mae Dydd Santes Tydfil yn cael ei ddathlu bob 23 Awst.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Blynyddoedd Cynnar - Pwy oedd Saint Tydfil?

Rhoddodd Tydfil ei henw i Merthyr Tudful (Merthyr yn golygu merthyr yn Gymraeg). Digwyddodd ei merthyrdod yn ystod brwydr ar oleddf rhwng ei theulu a'r Pictiaid goresgynnol yn ystod y bumed ganrif OC. Ychydig o dystiolaeth ysgrifenedig gyfoes sy'n bodoli am Tydfil ond mae peth tystiolaeth heddiw yn dangos ei bod yn bodoli a'i bod wedi cwrdd â diwedd treisgar.

Roedd Tydfil yn ferch i'r Brenin Brychan, rheolwr hanner Gwyddelig, hanner Cymru Brycheiniog (Aberhonddu). Honnir bod Brychan yn fab i’r brenin Gwyddelig Anlach, mab Coronac, ac aeres Marchell Dewdrig yn nheyrnas Gymreig Garthmadrun, a etifeddodd y cwpl yn ddiweddarach. Dychwelodd Brychan i Garthmadrun yn dilyn marwolaeth ei dad a newid ei enw i Brycheiniog. Roedd gan Brychan bedair gwraig a sawl gordderchwraig. Mae rhai cyfrifon yn awgrymu 11 mab a 25 merch tra bod eraill yn awgrymu hyd at 24 mab! Tydfil oedd ei 23ain ferch gan ei bedwaredd wraig. Roedd y rhan fwyaf o blant Brychan wedi'u haddysgu'n dda mewn ysgol yn Gwenddwr ar afon Gwy ac aethant ymlaen i fyw bywydau crefyddol iawn. Fe wnaethant sefydlu eglwysi ledled Cymru, Cernyw a Llydaw ac fe'u gelwid yn "seintiau crwydrol".

Mae Tydfil yn ffurfio Cymuned

Dewisodd Tydfil ddyffryn Afon Taff fel ei chartref, gyda phoblogaeth denau gan ffermwyr Celt a'u teuluoedd. Daeth yn adnabyddus am ei thosturi a'i sgiliau iacháu wrth iddi nyrsio bodau dynol ac anifeiliaid sâl. Sefydlodd gymuned fynachaidd Geltaidd gynnar. Adeiladodd "llan" neu gae o amgylch eglwys plethwaith a dwb bach, yn yr un modd â "seintiau" eraill yr oes. Roedd ei chartref yn cynnwys hosbis, tai allan, a sgriptiwr. Yno, roedd hi'n byw yn dawel, gan ddod â gobaith a chefnogaeth i bobl dyffryn Taff.

Marwolaeth yn 480AD

Mewn oddeutu 480AD yn ei henaint, penderfynodd y Brenin Brychan ymweld â'i blant un tro olaf. Roedd ei fab Rhun Dremrudd, ei ŵyr Nefydd a'i ŵyr, ynghyd â gweision a rhyfelwyr, yng nghwmni ef. Fe ymwelon nhw â’i drydedd ferch, Tanglwstl, yn ei chymuned grefyddol yn Hafod Tanglwstl, yr hyn a elwir bellach yn bentref Aberfan, i’r de o Merthyr Tudful. Roedd Brychan eisiau aros gyda'i ferched ychydig yn hirach, felly anfonodd y rhan fwyaf o'i ryfelwyr a Nefydd ymlaen, ar hyd y daith adref. Aeth y brenin ymlaen i gartref Tydfil tra roedd mab Rhun a Nefydd yn dal i fod yn Hafod Tanglwstl.

Felly, lledaenwyd y parti ar hyd Dyffryn Taff, tua saith milltir a'r cyfan i fyny'r allt. Roedd Cymru ar yr adeg hon yn dioddef o gyrchoedd gan Pictiaid yr Alban a oedd yn rhydd i grwydro o gwmpas nawr bod y Rhufeiniaid wedi hen ddiflannu. Roedd rhai hyd yn oed wedi ymgartrefu yn Ne Radnorshire, ger teyrnas Brychan. Efallai bod y newyddion am absenoldeb y brenin wedi cyrraedd setliad Pict a phenderfynon nhw fanteisio ar fregusrwydd y brenin. O edrych yn ôl, ymddengys bod Brychan wedi gwneud penderfyniad ffôl iawn wrth ganiatáu i'w blaid wahanu.

Ymosodwyd ar barti ysbeilio, Rhun Dremrudd, filltir o Hafod Tanglwstl a bu farw yn amddiffyn pont dros yr afon ym mhentref Troedyrhiw heddiw. Rhoddodd y bont fynediad am ddim i'r Pictiaid i barti’r Brenin a rhoddodd Rhun Dremrudd ornest dda. Dinistriodd un grŵp o Pictiaid Hafod Tanglwstl tra bod y llall yn erlid y brenin.

Cafodd y brenin a'i ddilynwyr eu dwyn o'u gemwaith, eu harian a'u dillad. Torrwyd i lawr y gweision a'r teulu i gyd. Tra'r oedd y lleill yn rhedeg ac yn ymladd ac yn mynd i banig, gwawdiodd Tydfil a gweddïo'n bwyllog, cyn iddi hi hefyd gael ei lladd yn greulon.

Man Gorffwys Terfynol Tydfil

Claddwyd Tydfil o fewn yr eglwys a sefydlodd; ymhlith y bobl roedd hi wedi gofalu amdanyn nhw. Codwyd Croes Geltaidd mewn llannerch ger y Taff a ddaeth yn fan cyfarfod i bobl y dyffryn. Yn y 13eg ganrif disodlwyd yr eglwys groes a blethwaith a dwb gan eglwys gerrig a gysegrwyd i Saint Tydfil y Merthyron. Disodlwyd hwn yn ei dro ym 1807, ac ailadeiladwyd eto ym 1894. Mae'r eglwys yn dal i sefyll yn ei lle ger Afon Taff.

Pan ddymchwelwyd yr eglwys Normanaidd, daethpwyd o hyd i arch garreg, a oedd yn rhan o'r sylfeini. Hefyd, roedd dwy biler carreg, ac roedd un ohonynt wedi'i chysegru i Arthen, mab Brychan, a fu farw yn y frwydr hefyd. Mae'n debyg bod y safle'n dal i gael ei gadw'n gysegredig er cof am Tydfil a'i theulu a lofruddiwyd.

Beth gyfrannodd at barch Tydfil fel sant?

  1. Nid oedd Tydfil yn abad er iddi arwain cymuned o ddynion a menywod Cristnogol a oedd yn ôl pob tebyg yn byw o dan Reol lled-fynachaidd. Ond nid oedd hi erioed yn gymuned fawr dim ond grŵp bach o bobl yn cynnwys teuluoedd ffermio gydag ychydig o fynachod a lleianod yn gwasanaethu'r bobl leol ym mha bynnag ffordd y gallent trwy weithredoedd trugaredd. Yn sicr, roedd Tydfil yn byw mewn cyfnod tywyll ond roedd ei 'gweithredoedd da' a gweithredoedd ei chymuned, yn denu pobl fel gwyfynod i fflam. Ac er bod ei 'goleuni' unigol wedi'i ddiffodd gan farwolaeth, fe wnaeth hi gynnau tân a losgodd ymlaen trwy gydol yr amseroedd tywyll ac anodd hynny, gan ddangos i eraill y ffordd at Dduw.

    2. Ei ffydd a'i hurddas mawr yn wyneb marwolaeth. Ni wnaeth hi wrthsefyll na rhedeg ond 'troi'r boch arall' roedd hi'n aros am ei marwolaeth gyda dewrder tawel a chred ddiffuant y byddai'n mynd i fod gyda Iesu yn y lle a baratowyd ar ei chyfer.

    Yn y Llythyr at y Rhufeiniaid mae Paul, ei hun yn aros am ferthyrdod, yn ysgrifennu "na marwolaeth, na bywyd, nac angylion, na thywysogaethau, na phethau yn bresennol, na phethau i ddod, na phwerau nac uchder, na dyfnder, na dim arall yn y cyfan. bydd y greadigaeth yn gallu ein gwahanu oddi wrth gariad Duw yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. " Geiriau braf yr ydym i gyd yn credu yng nghysur a diogelwch ein cymdeithas heddychlon, drefnus a chyfoethog. Ond mae yng ngwres y frwydr ac yn wyneb dioddefaint neu farwolaeth pan brofir y gred honno'n wirioneddol. Roedd Tydfil yn wynebu'r prawf hwnnw ac yn pasio. Mae hi'n cael ei chofio yn gywir yma ac yn y nefoedd o ganlyniad.

    3. Ei chariad a'i thosturi tuag at eraill. I'r rhai ohonom sy'n byw mewn cymdeithas 'Gristnogol' rydym yn cymryd y rhinweddau hynny'n ganiataol gan eu bod yn rhan annatod o'n cymdeithas ar ôl canrifoedd yn dirlawn yn nysgeidiaeth Crist. Ac felly, gallant ddod ar eu traws fel dim bargen fawr. Rydym yn darllen tegwch ein deddfau, yr heddwch rydyn ni'n ei fwynhau a buddion gwych Gwasanaeth Iechyd Gwladol sy'n darparu gofal mor wych i ni. Rydyn ni'n anghofio nad oedd unrhyw bethau o'r fath yn bodoli yn nydd Tydfil. Roedd Cristnogaeth yn dal i geisio ennill y Celtiaid, heb sôn am y Sacsoniaid, y Jiwtiau, y Pictiaid, ac eraill. Nid oedd llawer o gyfraith yn amser Tydfil heblaw am oroesiad y mwyaf ffit. Yn ddiau, roedd cariad a thosturi yn cael eu hystyried yn arwydd o wendid mewn cymdeithas anhrefnus a thameidiog lle aeth y pŵer i'r cryfaf. Yn y fath amser, yn anochel, roedd Cristnogion yn sefyll allan ac mae'n rhaid bod dysgeidiaeth Crist wedi ymddangos yn wrthddiwylliannol gyda'i fynnu ar gariad, addfwynder a gostyngeiddrwydd.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 23 Awst 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More