Awst 31, 2020 7 min read

Byddwch yn rhan o'r dathliadau byd-eang ar gyfer Diwrnod Roald Dahl ddydd Sul 13 Medi 2020! - (Mae Diwrnod Owain Glyndwr yn dilyn ar 16eg Medi - cliciwch yma am wybodaeth ...)

Roald Dahl Caerdydd a Chymru

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Ydy Roald Dahl yn Gymraeg? Wel, cychwynnodd stori Roald Dahl’s ar 13eg Medi 1916 pan gafodd ei eni yn Villa Marie, Fairwater Road, Llandaf, Caerdydd, Cymru yn y DU. Enwyd enw’r tŷ ar ôl gwraig gyntaf tad Roald, Frenchwoman ifanc o'r enw Marie Beaurin-Gresser. Yn 1918prynodd ei dad, Harald, eiddo llawer mwy graenus, Tŷ Mynydd (Mountain House yn Gymraeg), ffermdy a fferm fawr o 150 erw yn Radyr y tu allan i ddinas Caerdydd. Heddiw mae Radyr bellach yn rhan o ddinas Caerdydd, maestref yn rhan ogleddol y ddinas.

Ond yn gyntaf, pwy oedd ei rieni ac aelodau eraill o'r teulu?

Roedd ei dad, Harald Dahl, a anwyd ym 1863 a'i fam Sofie Magdalene Hesselberg a anwyd ym 1885 ill dau yn Norwyeg. Roedd Harald yn ffermwr yn ardal Sarpsborg yn Norwy ac ar ôl i'w briodas gyntaf ddod i ben, daeth i Gaerdydd i geisio ei ffortiwn ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Bryd hynny, roedd Caerdydd yn un o'r porthladdoedd mwyaf a phwysicaf yn y wlad gyda miloedd o dunelli o lo yn cael eu hallforio trwy'r dociau bob blwyddyn. Roedd gan Norwy ei hun hanes o longau masnach ac nid oedd yn hir cyn i Harald ddod yn gydberchennog busnes brocer llongau mawr a llwyddiannus, Aadnesen a Dahl.

Roedd priodas gyntaf Harald â dynes o Ffrainc o’r enw Marie Beaurin-Gresser ym 1901. Roedd gan Harald a Marie ddau o blant, ond bu farw Marie ar 16th Hydref 1907 yn ddim ond 29 oed. Rhyw bedair blynedd yn ddiweddarach priododd Harald â Sophie Magdalene (a ddaeth o Norwy ar gyfer y briodas ac i ymgartrefu gyda'i gŵr newydd) ym 1911. Er gwaethaf byw ar hyd eu hoes briod yng Nghymru, Harald a Sophie arhosodd yn ymwybodol iawn ac yn falch o'u treftadaeth Norwyaidd. Er enghraifft, enwyd Roald ar ôl y fforiwr pegynol o Norwy Roald Amundsen a'i iaith gyntaf oedd Norwyeg y siaradodd gartref gyda'i rieni a'i chwiorydd Astri, Alfhild ac Else. Magwyd Roald a'i chwiorydd yn y ffydd Lutheraidd ac fe'u bedyddiwyd yn Eglwys Norwy ym Mae Caerdydd lle roedd eu rhieni'n addoli.

Bae Caerdydd Eglwys Norwy

Eglwys Norwyaidd Bae Caerdydd - dinas Caerdydd - Dinas Caerdydd

Mae'r Eglwys Norwy ei sefydlu yng Nghaerdydd ym 1868 gan Genadaethau Morwyr Norwy. Fe'i bwriadwyd bob amser fel man lle gallai morwyr o Norwy a oedd yn y porthladd am ychydig oriau neu ddyddiau byr fynd i ddarllen papurau newydd a dod o hyd i gysur yn ogystal ag eglwys at ddibenion crefyddol. Serch hynny, roedd hi'n eglwys ac fe'i defnyddiwyd gan alltudion Norwyaidd fel Harald a Sophie Dahl. Roeddent hwy a'u teulu yn addoli yma'n rheolaidd, a bedyddiwyd eu plant i gyd yn yr eglwys.

Adeiladwyd Eglwys Norwy yn wreiddiol mewn rhan wahanol o Fae Caerdydd ac roedd yn wir pan ym 1916, pan fedyddiwyd Roald. Yna fe'i lleolwyd yn y fan lle saif Canolfan Mileniwm Cymru bellach, wrth y fynedfa i Ddoc Gorllewin Bute. Roedd yn lleoliad delfrydol i'r morwyr a fyddai'n dod yn rheolaidd i ddefnyddio'r cyfleusterau. Roedd eglwysi fel hyn, wedi'u gwneud o bren ac wedi'u rhoi at ei gilydd bron fel dodrefn pecyn gwastad, yn gyffredin yn y mwyafrif o borthladdoedd ar ddiwedd y 19eg a dechrau'r 20fed ganrif - yn sicr mewn porthladdoedd lle'r oedd presenoldeb Norwy yn gryf.

Roedd Eglwys Norwyaidd Caerdydd yn lleoliad poblogaidd am nifer o flynyddoedd ond ym 1974 fe’i caewyd ac fe adfeiliodd. Diolch i gadwraethwyr, cafodd yr adeilad ei achub a'i symud, fesul darn, i'w safle presennol ym 1990. Roald Dahl oedd Llywydd cyntaf yr Ymddiriedolaeth Cadwraeth, swydd a ddaliodd hyd ei farwolaeth yn 1990.

Adnewyddwyd yr adeilad yn ddiweddar. Ei enw llawn cyfredol yw Canolfan Gelf Eglwys Norwy, sy'n cynnal arddangosfeydd a gweithdai yn rheolaidd - ac mae'r ffaith bod Roald Dahl wedi'i fedyddio yno'n cael ei goffáu ar baentiad mawr a phla bach ar un o'r waliau y tu mewn i'r eglwys.

Profedigaethau Teulu 1920

Ym 1920 pan oedd Roald yn dair oed, collodd ei chwaer yn sydyn, gydag appendicitis a'i dad o niwmonia ym misoedd olynol Chwefror a Mawrth. Dim ond 35 oed oedd mam Roald pan fu farw Harald a gadawyd hi gyda 6 o blant a dau blentyn cam o briodas gyntaf Harald i’w magu. Yn 1921 ni allai mam Roald fforddio cadw fferm Radyr a symud i dŷ mwy cymedrol yn Llandaf, sydd bellach yn rhan o Ysgol Howells. Dewisodd mam Roald aros yng Nghymru i anrhydeddu dymuniadau Harald iddo gael ei addysg yn ysgolion Prydain gan ei fod yn credu mai ysgolion Prydain oedd y gorau yn y byd.

Addysg

Dechreuodd ei addysg yng Nghaerdydd lle mynychodd Ysgol y Gadeirlan yn Llandaf. Yn ystod ei amser yn yr ysgol hon a phan oedd yn wyth oed, ei brif hawliad i enwogrwydd oedd, gyda phedwar bachgen arall, yn llithro llygoden farw i mewn i jar o losin gobstopper mewn siop oedd yn eiddo i geidwad siop annymunol. Yn ôl straeon neu chwedl, fe wnaeth bechgyn yr ysgol draddodi'r achlysur i anfarwoldeb trwy roi'r enw 'The Great Mouse Plot of 1924' i'r berthynas. Mae'r digwyddiad - yr aeth Roald ymlaen i ysgrifennu amdano - yn dangos synnwyr digrifwch annuwiol penodol ond, yn ei draethodau a'i waith ysgol, nid oedd awgrym i awgrymu y byddai'n dod yn awdur enwog yn y dyfodol.

Ar ôl hyn anfonwyd Roald i ysgol breswyl yn Lloegr lle, unwaith eto, ni welodd neb unrhyw deilyngdod llenyddol yn ei straeon a'i draethodau. Byddai'n teithio adref am wyliau ar hen fferi Beachley ar draws Afon Hafren ond, er gwaethaf cyffro'r daith, roedd ei amser yn yr ysgol hon yn un anhapus iawn. Yna mynychodd yr ysgol yn Repton yn Swydd Derby ac am orffennol olaf ei blentyndod a'i glasoed treuliodd y rhan fwyaf o'i wyliau gyda pherthnasau yn Norwy.

Cyflawniadau Eraill

Aeth Roald Dahl ymlaen i ennill enwogrwydd fel peilot yn yr Ail Ryfel Byd. Yn y pen draw, dechreuodd brofi cur pen difrifol a oedd yn ei atal rhag hedfan a threuliodd weddill ei yrfa yn gweithio fel diplomydd, ysgrifennwr, a swyddog cudd-wybodaeth. Yn ddiweddarach yn ei fywyd daeth yn enwog am fod yn un o'r awduron mwyaf dawnus erioed i godi beiro. Ysgrifennodd nofelau, cerddi a straeon, nid yn unig i blant ond i oedolion hefyd - mae ei Tales of The Unexpected yn glasur o’u genre. Yn ddiddorol, fe restrodd unwaith wyth 'rheol' anhygoel a ddylai fod yn berthnasol wrth ysgrifennu holl lyfrau ei blant;

  1. Ychwanegwch siocled
  2. Gall oedolion fod yn frawychus
  3. Mae pethau drwg yn digwydd
  4. Mae dial yn felys
  5. Cadwch synnwyr digrifwch drygionus
  6. Dewiswch luniau perffaith
  7. Mae ffilmiau'n hwyl ... ond mae llyfrau'n well!
  8. Mae bwyd yn hwyl!

Cwblhawyd ei lyfr olaf, Esio Trot ynIonawr 1990 a datgelu newid mewn steil i'r awdur. Yn wahanol i weithiau Dahl eraill (sy'n aml yn cynnwys oedolion gormesol a phlant arwrol / hudol), mae'n stori hen ddyn unig sy'n ceisio gwneud cysylltiad â dynes y mae wedi ei charu o bell - efallai'n hunangofiannol.

Yn cael ei ystyried yn un o'r storïwyr mwyaf i blant yr 20fed ganrif,Enwyd Dahl gan bapur newydd The Times fel un o'r 50 awdur mwyaf ym Mhrydain er 1945.Gwerthodd lyfrau dros 250 miliwn o gopïau ac fe'u cyhoeddwyd mewn bron i 60 o ieithoedd.Yn 2003 pedwar o'i lyfrau, gydaCharlie a'r Ffatri Siocledyn rhif 35, ymhlith y 100 Uchaf mewn arolwg yn y DU i bennu "nofel fwyaf poblogaidd y genedl" erioed. Roedd y 100 Uchaf yn cynnwys pedwar llyfr gan Dahl, mwy nag unrhyw awdur arall:MatildaCharlie a'r Ffatri SiocledY Gwrachod, aY BFG. Roedd hefyd yn boblogaidd yn yr UD ac enwodd y cylchgrawn Time dri llyfr Dahl yn ei restr o'r 100 Llyfr Oedolion Ifanc Gorau o Bob Amser, yn fwy nag unrhyw awdur arall.

Diwrnod Roald Dahl, 13th Medi

Bu farw Roald Dhal ar 23 Tachwedd 1990 yn 74 oed yn Rhydychen Lloegr a chladdwyd ef ym mynwent Eglwys San Pedr ac Sant Paul yn Great Missenden, Swydd Buckingham, Lloegr.Ym mis Mehefin 2005, roedd Amgueddfa Roald Dhal ar agor yn ei bentref genedigol Great Missenden.

Roald Dahl Plass Bae Caerdydd - dinas Caerdydd - Dinas Caerdydd

Nawr, bob blwyddyn, mae Roald Dahl yn cael ei gofio ar 13 Medi, mae dyddiad ei eni gyda darlleniadau a thrafodaethau o'i waith yn digwydd ledled y Deyrnas Unedig.

Cyn belled ag y mae Caerdydd yn y cwestiwn, fe’i cofir yng Nghanolfan Celfyddydau Eglwys Norwy a thrwy enwi ardal fawr i gerddwyr ym Mae Caerdydd, plass Roald Dahl. Pan gafodd yr anrhydedd pellach o 'blac glas', fe'i gosodwyd, nid ar y tŷ lle cafodd ei eni ond ar wal yr hen siop losin lle digwyddodd Plot y Llygoden Fawr ym 1924. Oherwydd ei gysylltiad â Chaerdydd, mae llawer yn gofyn 'a yw Roald Dhal Welsh' ... a'r ateb yw Na !!!

Plass Roald Dahl 

Mae Roald Dahl yn cael ei gofio’n annwyl yng Nghaerdydd, yn anad dim wrth enwi ardal ganolog Bae Caerdydd ar ei ôl, sef plass Roald Dahl. Mae wedi'i leoli ar gyrion Bae Caerdydd i'r de o ganol y ddinas. Mae'r 'plass' hefyd yn gartref i adeiladau eiconig eraill yng Nghaerdydd a Chymru, sef y Senedd (Senedd Cymru), Adeilad Pierhead a Chanolfan Mileniwm Cymru (theatr opera). Mae siâp tebyg i bowlen y 'plass' wedi'i gwneud yn boblogaiddlle ar gyfer cynnalcyngherddau awyr agored, gwyliau bwyd a digwyddiadau eraill fel Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Yr enw gwreiddiol ar y Basn Oval, roedd yr ardal yn un o'r dociau ar gyfer porthladd glo ffyniannus yn ystod hanner olaf y 19eg ganrif a llawer o'r 20fed ganrif. Yn dilyndiwedd yr Ail Ryfel Byd,aeth y gofod i mewn i gyfnod o bydredd a diffaith tan yr 1980au, pan oedd ardal Bae Caerdyddadfywio.

Mae enw'r 'plass' yn Norwyeg am y gair Saesneg "place. Pan fydd y gair plass yn dilyn person a enwir, nid yw'r gair yn cael ei gyfalafu yn Norwyeg fodern.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio Blancedi Cymreiga'r eiconig Blancedi Tapestri Cymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturiol edafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddarwyd ddiwethaf ar 20 Medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More