Gorffennaf 31, 2019 8 min read

Bryniau Preseli

Mae Bryniau Preseli, neu fel y cred llawer o bobl leol, Mynyddoedd Preseli yn ystod o fryniau yng ngorllewin Cymru sydd yn rhan orllewinol y DU ac yn rhan o Barc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro. Mae'r amrediad yn ymestyn o Garn Ingli yng Nghasnewydd yn Sir Benfro yn y gorllewin i Frenni yn Crymych yn y dwyrain, pellter o ryw 13 milltir neu 20 km. Mae afon Nyfer yn cychwyn ar ei thaith yn agos at Crymych ac yn llifo ei un ar ddeg milltir bron yn gyfan gwbl trwy Barc Cenedlaethol Sir Benfro ac mae ei aber yn Sir Benfro Casnewydd. Ymhlith yr afonydd eraill y mae eu ffynhonnell ym Mynyddoedd Preseli mae Gwaun, Syfynwy a Taf.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Casgliadau Poblogaidd FelinFach

Naturiol Traddodiadol wedi'i wneud â llaw - Harddwch ac unigrywiaeth cynhyrchion gwlân wedi'u gwneud â llaw - yn draddodiadol blancedi a thaflu Cymreig wedi'u gwehyddu â llaw, y blancedi tapestri Cymreig eiconig, sgarffiau ac edafedd wedi'u lliwio â llaw gyda lliwiau naturiol

Blancedi Tapestri Cymru  Edafedd wedi ei liwio â llaw Cardiau Rhodd

Bryniau Preseli (Parhad)

Bryniau Preseli neu Fynyddoedd Preseli

Sefydlwyd Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ym 1952, a hwn yw'r unig un yn y DU sydd wedi'i ddynodi'n bennaf oherwydd ei arfordir ysblennydd. Mae tua 39% o sir Sir Benfro yn dod o dan y Parc Cenedlaethol. Mae Bryniau Preseli yn un o ddim ond dwy ardal fewndirol ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, a'r llall o amgylch rhannau uchaf aber afon Daugleddau. Mae ardal Preseli yn Sir Benfro yn cynnwys llawer o drefi, pentrefi a ffermydd bach ac yn bennaf mae'n rhan wledig Gymraeg o Gymru.

Y ddwy brif dref yn Preseli yw Crymych a Chasnewydd ac mae'r pentrefi'n cynnwys Abercych, Boncath, Blaenffos, Eglwyswrw, Felindre Farchog, Ffynnon Groes, Maenclochog, Mynachlog Ddu, Rhos y Bwlch (Rosebush) a Tegryn. Mae'r ysgolion ardal lleol, Ysgol y Frenni ac Ysgol y Preseli wedi'u lleoli yn Crymych, ynghyd â chlwb rygbi lleol cryf, Clwb Rygbi Crymych. Erbyn hyn mae Rhos y Bwlch yn cynnwys tafarn enwog Tafarn Sinc, sydd bellach yn dafarn dan berchnogaeth gymunedol ers 2017. Mae Castell Henllys yn safle archeolegol pwysig yng ngogledd Sir Benfro rhwng Casnewydd ac Aberteifi, ym mhlwyf Nevern.

Mae yna lawer o draciau, teithiau cerdded a gweithgareddau eraill ar Fryniau Preseli. Maent yn cynnwys rasys traed fel Ras Beca a Preseli Beast, y ddau yn ddigwyddiadau cynnal traws gwlad blynyddol cenedlaethol

Mae gan Fryniau Preseli le yn y llên gwerin hefyd. Mae ‘The Mabinogion’ yn gasgliad o straeon sydd o leiaf 700 mlwydd oed ac mae un yn adrodd am frwydr rhwng baedd gwyllt o’r enw Twrch Trwyth a’r Brenin Arthur yn Foel Cwmcerwyn. Trodd marchogion Arthur a laddwyd yn garreg, tra dywedir bod y brenin ei hun yn gorwedd gryn bellter yn Beddarthur, neu Arthur’s Grave.

Tafarn Sinc Rosebush (Rhos y Bwlch)

Mae Tafarn Sinc yng nghanol Bryniau Preseli yn ardal fewndirol Parc Arfordirol Cenedlaethol Sir Benfro. Hi yw'r dafarn drwyddedig uchaf yn Sir Benfro sydd wedi'i lleoli yng nghysgod Foel Cwm Cerwyn ym mhentrefan gwledig Rosebush. Derbynnir yn gyffredinol bod yr enw Rosebush yn llygredigaeth o'r enw Cymraeg Rhos-y-Bwlch sy'n golygu'r bwlch ar y rhos.

Yn ôl ar ddiwedd y 1870au, daeth entrepreneur o Gaint o’r enw Edward Cropper, yn berchennog newydd ar chwareli Rosebush lleol a’i nod oedd sefydlu cyrchfan sba yn yr ardal. Mae poster sy'n hysbysebu'r nod hwn yn aros yn y dafarn heddiw. Er mwyn dod â'r ymwelwyr i mewn ond hefyd i gludo'r llechi chwarel sefydlodd reilffordd. Sefydlodd hefyd y "Precelly Hotel" ym 1876 wedi'i wneud o haearn galfanedig rhychog.

Yn y pen draw profodd y fenter hon yn fethiant gan fod profion labordy yn gyntaf wedi profi nad oedd gan ddyfroedd ffynnon y mynydd unrhyw rinweddau meddyginiaethol arbennig, ond yn ail oherwydd ansawdd gwael y llechi. Arweiniodd hyn at gau'r chwareli erbyn 1905. Gyda datblygiad dulliau cludo eraill ar ddechrau'r 20fed ganrif, daeth y trên teithwyr a aeth cyn belled â Fishguard i ben ym 1937 a'r trên nwyddau ym 1949.

Mae ardal yr ucheldir yn parhau i ymwneud yn bennaf â ffermio defaid. Cafodd ymgais gywilyddus i droi’r ardal hon o harddwch naturiol eithriadol yn faes hyfforddi milwrol parhaol ar ddiwedd y 1940au yn dilyn ymgyrch ar y cyd a arweiniwyd gan weinidogion crefydd a meistri ysgol lleol.

Mae Tafarn Sinc ynbellach yn dafarn dan berchnogaeth gymunedol ers 2017ac erbyn hyn mae ‘bugeiliaid newydd’ yn rhedeg y dafarn. Fodd bynnag, mae enwau Edward Cropper, ei wraig Margaret a'i lys-fab Joseph Macaulay yn cael eu coffáu ar garreg goffa gwenithfaen goch a godwyd gerllaw. Heb amheuaeth, mae Tafarn Sinc bellach yn un o'r tafarndai eiconig yn Sir Benfro ac efallai yng Nghymru ac mae'n lle gwych i fwyta ac yfed yn Sir Benfro.

 

Foel CwmCerwyn - Y Pwynt Uchaf ym Mryniau Preseli

Y pwynt uchaf ym Mryniau Preseli 1758 troedfedd uwch lefel y môr yw Foel Cwmcerwyn. Er y bydd llawer yn dadlau a yw bryn yn fynydd ai peidio, diffiniad safonol y DU yw bod yn rhaid iddo fod dros 600 metr neu 2000 troedfedd i fod yn fynydd. Gan ddefnyddio'r diffiniad hwn, mae'r Preseli yn ystod o fryniau ac nid mynyddoedd gyda'r pwynt uchaf 1,758 troedfedd uwchlaw lefel y morloi. Mae'r pwynt uchaf hwn yn darparu golygfeydd panoramig eithriadol i fynyddoedd Wicklow yn Iwerddon, Eryri (Eryri) a Bannau Brycheiniog (Bannau Brycheiniog) yng Nghymru a Sianel Bryste a Gorllewin Gwlad Lloegr.

Mae 14 copa arall dros 980 troedfedd (300 m) ac mae tri ohonynt yn fwy na 1,300 troedfedd (400 m).

Bryn neu Fynydd Uchder
Foel Cwmcerwyn 536 m (1,759 tr)
Cerrig Lladron 468 m (1,535 tr)
Foel Feddau 467 m (1,532 tr)
Carn Siân 402 m (1,319 tr)
Frenni Fawr 395 m (1,296 tr)
Mynydd Bach 374 m (1,227 tr)
Foel Dyrch 368 m (1,207 tr)
Carn Menyn 365 m (1,198 tr)
Foel Drygarn 363 m (1,191 tr)
Crugiau Dwy 359 m (1,178 tr)
Mynydd Carningli 347 m (1,138 tr)
Mynydd Castlebythe 347 m (1,138 tr)
Waun Mawn 339 m (1,112 tr)
Mynydd Cilciffeth 335 m (1,099 tr)
Mynydd Melyn 307 m (1,007 tr)

 

Y Brenin Arthur a Bluestones Preseli

Mae yna lawer o nodweddion hynafol nodedig, er enghraifft, Bedd Arthur, neu Bedd Arthur, Carreg Coetan a Phentre Ifan yn yr ardal. Mae Bedd Arthur yn safle gwrthgloddiau hynafol sy'n eistedd ar ben crib y Preseli sy'n edrych dros frigiad creigiog Carn Menyn ac mae'r ardal hon yn aml wedi cael ei hawgrymu fel ffynhonnell bosibl ar gyfer rhai o'r cerrig cerrig Preseli a geir yng Nghôr y Cewri. Ystyr yr enw Carn Menyn yw 'Butter Rock'. Mae Bryniau Preseli yn aml yn gysylltiedig â chysylltiad â'r Brenin chwedlonol Arthur Arthur ac mae Bedd Arthur yn un ohonyn nhw. Mae yna lawer o rai eraill fel Carreg Coetan Arthur, dolmen neolithig a ddarganfuwyd ger Casnewydd yng ngorllewin Bryniau Preseli. Defnyddiwyd y gaer fynyddig, a'r gwaith cloddio parhaus yno fel lleoliad ar gyfer ymarfer mewn archeoleg ailadeiladu, gan gynnwys arbrofion mewn ffermio cynhanesyddol. Mae pedwar tŷ crwn a ysgubor wedi'u hadeiladu yn ôl i'w sylfeini gwreiddiol o'r Oes Haearn. A barnu yn ôl y doreth enfawr o greiriau sydd ar ôl - siambrau claddu Neolithig, carneddau o'r Oes Efydd, cylchoedd cerrig, meini hirion a chaerau'r Oes Haearn - roedd y bryniau hyn yn boblog iawn gan ddyn Cynhanesyddol.

Preseli Bluestones Cymru

Ym 1922, roedd daearegwr yn archwilio llethrau Carnmenyn a darganfu ffynhonnell y cerrig gleision Preseli enfawr sy'n gwneud Côr y Cewri yn Wiltshire, Lloegr. Mae Cerrig Glas Preseli Cymru sy'n ffurfio llawer o gylch mewnol Côr y Cewri wedi'u gwneud o dolerit brych. Yr unig le hysbys ym Mhrydain lle gellir dod o hyd i'r graig hon yw ym Mryniau Preseli. Os oedd y Preseli Bluestones yn dod o Sir Benfro mewn gwirionedd, sut y cawsant eu cludo 180 milltir o Wastadedd Salisbury? Ym 1995, daethpwyd o hyd i garreg las, sydd eisoes wedi'i thorri'n llawn, ar waelod yr afon ger Aberdaugleddau. Rhoddodd hyn gred i'r theori bod y cerrig gleision wedi'u arnofio i lawr yr afon Cleddau i Aberdaugleddau, hwylio o amgylch arfordir de Cymru ac yna i fyny afonydd Hafren ac Avon tuag at Gôr y Cewri efallai fod rhywfaint o hygrededd. Byddai rhan olaf y siwrnai hon yn ei gwneud yn ofynnol i'r cerrig glas gael eu llusgo mewn rhyw ffordd o'r afonydd hyn i Swydd WIlts. Hyd yn hyn nid yw'r cwestiynau hyn wedi'u hateb.

Siambr Gladdu Pentre Ifan

Efallai mai'r siambr gladdu Neolithig fwyaf adnabyddus ym Mryniau Preseli yw Pentre Ifan, sy'n sefyll ar fryn sy'n edrych dros Gasnewydd ac allan tuag at y môr Gwyddelig y tu hwnt. Pentre Ifan yw enw maenor hynafol yng nghymuned a phlwyf Nevern, Sir Benfro, Cymru.

Pentre Ifan - Bryniau Preseli - Siambr Gladdu Neolithig

Mae Pentre Ifan yn cynnwys ac yn rhoi ei enw i'r dolmen neolithig mwyaf a'r un sydd wedi'i gadw orau yng Nghymru. Mae'n siambr gladdu Neolithig sy'n cynnwys carreg gap enfawr yn gorffwys ar bwyntiau tair colofn dal wedi'u gwneud o'r un garreg las â'r rhai yng Nghôr y Cewri.

Cwm Gwaun - Cwm Gwaun

Mae afon Gwaun yn rhedeg o'i tharddiad ym Mryniau Preseli i'r môr yn Abergwaun (Fishguard), hyd o 10 milltir. Wrth iddo redeg trwy Cwm Gwaun (Cwm Gwaun) a phentref Pontfaen, mae rhan unigryw o Sir Benfro yn dathlu pob Blwyddyn Newydd, nid ar 1 Ionawr ond 13eg Ionawr, a elwir ynHen Galan.

Tra newidiodd gweddill y DU i galendr Gregori ym 1752 i ddathlu Nos Galan ar Ragfyr 31, dros 200 mlynedd yn ddiweddarach, mae trigolion Cwm Gwaun yn dal i gynnal eu dathliadau Nos Galan eu hunain yn unol â chalendr Julian, ar y 13eg. o Ionawr bob blwyddyn !!!

Terfysgoedd Rebecca

Roedd gan Derfysgoedd Rebecca o'r cyfnod 1839 i 1843 yn siroedd Sir Aberteifi, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro gysylltiadau cryf â Bryniau Preseli. Roedd ffermwyr a gwerinwyr yr ardal wedi eu cythruddo pan adeiladwyd doll doll yn Efail Wen ym 1839. Yn dilyn cyfarfod mewn fferm leol ym Mryniau Preseli, Glynsaithmaen, penderfynwyd ymosod a dinistrio'r doll doll. Ni wyddys pwy alwodd y cyfarfod ar fferm Glynsaithmaen, ac nid oes neb yn gwybod pwy oedd yn bresennol. Roedd dyn o'r enw Thomas Rees, a elwir yn gyffredinol yn Twm Carnabwth, yn arweinydd y "Terfysgoedd Rebecca" cyntaf ym 1839. Parhaodd y Terfysgoedd Rebecca hyn yn ysbeidiol o dan arweinyddiaeth dynion eraill am nifer o flynyddoedd hyd 1843.

Bu farw Thomas Rees (Twm Carnabwth) yn 70 oed ac mae ei garreg fedd yn sefyll yng Nghapel Bethel ym Mynachlog-ddu, pentref bach ar ochr ddeheuol Bryniau Preseli.

Casnewydd yn Sir Benfro Cymru

Mae tref Casnewydd yn dref arfordirol yng Ngogledd Sir Benfro ac mae wrth droed Carn Ingli, bryn mwyaf gorllewinol mynyddoedd Preseli. Mae hefyd o fewn Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro ac mae'n un o rannau harddaf gorllewin Cymru.

Wrth edrych i lawr i dref Casnewydd, y traeth ac aber afon Nevern o Garn Ingli, y bryn mwyaf gorllewinol o fewn mynyddoedd Preseli

Mae ganddo draeth mawr iawn, harbwr hardd yn Newport Parrog, clwb golff enwog yng Nghlwb Golff Newport Links a dyma leoliad aber afon Nevern - cyrchfan boblogaidd i wylwyr adar. Mae ganddo hefyd fel clwb cychod gweithredol, Clwb Cychod Casnewydd.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18 Hydref 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More