Medi 16, 2020 13 min read

Owain Glyndŵr - Tywysog Cymru olaf Cymru

Gellir dadlau bod Owain Glyndŵr, 1350 - 1416, yn un o'r Cymry mwyaf erioed os nad y mwyaf.Aberthodd bopeth er mwyn breuddwyd o Gymru fel cenedl, gan lywodraethu ei hun gyda'i heglwys, ei senedd a'i phrifysgolion ei hun.Owain Glyndŵr oedd y person Cymreig olaf i ddal y teitl Tywysog Cymru.Mae ei enw yn dal i gael ei gofio a'i barchu heddiw.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

Mae enw Owain Glyndŵr (a ysgrifennir yn aml mewn fersiynau Seisnigedig fel Owen Glyndower neu hyd yn oed Glendower), dros y blynyddoedd, wedi dod yn symbol o falchder a rhyddid nid yn unig mewn hanes ond hefyd yn y cyfnod modern. Aberthodd bopeth er mwyn breuddwyd o Gymru fel cenedl, gan lywodraethu ei hun gyda'i heglwys, ei senedd a'i phrifysgolion ei hun. Dewisodd neb llai na The Sunday Times ei hun, yn ei restr o ffigurau byd mwyaf dylanwadol y mileniwm diwethaf ym mhob maes, raddio Owain Glyndŵr yn seithfed
Mae'r mudiad cenedlaetholgar yng Nghymru bob amser wedi rhoi parch mawr i Owain Glyndŵr, ond mae bellach yn ffigwr o ddiwylliant torfol yng Nghymru, gyda cherfluniau a henebion ochr yn ochr ag enwau tafarndai a strydoedd yn ei gofio. Yn ddiweddar, mae Cymru wedi sefydlu Prifysgol Glyndwr ac mae tîm lled-rygbi yng ngogledd Cymru yn cael ei adnabod fel Rygbi fawr Cymru (RGC neu Rygbi Gogledd Cymru) 1404 - y 1404 yn cyfeirio at y dyddiad y cyhoeddwyd Glyndwr yn Dywysog Cymru ym Machynlleth. Mae Diwrnod Owain Glyndŵr, 16eg Medi, yn coffáu'r person brodorol olaf o Gymru i ddal y teitl Tywysog Cymru.

Diwrnod Owain Glyndŵr 16eg Medi

Medi 16eg yw pen-blwydd y cyhoeddiad yn 1400, Owain Glyndŵr fel Tywysog Cymru ac mae bellach yn cael ei ddathlu'n flynyddol fel Diwrnod Owain Glyndŵr. Yn fwy diweddar, mae'r 16eg o Fedi wedi dod yn wyliau answyddogol yng Nghymru. Mae'n dathlu arwr cenedlaethol o Gymru a oedd y Cymro olaf i ddal y teitl Tywysog Cymru. Roedd llawer yn ei ystyried yn frenin answyddogol Cymru.

Roedd Owain Glyndŵr yn byw dros 600 mlynedd yn ôl ac eto heddiw mae'n parhau i fod yn un o'r ffigurau mwyaf arwrol yn hanes Cymru. Yn y 19eg ganrif roedd ei fywyd a'i etifeddiaeth yn dechrau cael eu hail-werthuso wrth i 'genedl' Cymru ddechrau dod o hyd i'w llais unwaith eto. Roedd darganfod ei sêl a’i lythyrau yn brawf ei fod yn arweinydd cenedlaethol o gryn bwysigrwydd - pennaeth dysgedig gwlad â chysylltiadau diplomyddol ag y gallai unrhyw bennaeth gwladwriaeth arall. Mae ei weledigaeth a'i arweinyddiaeth yng Nghymru yn cael ei ddathlu ar 16thMedi bob blwyddyn ac mae'n ben-blwydd i Glyndŵr gael ei enwi'n Dywysog Cymru ym 1400, a sbardunodd ei safiad yn erbyn coron Lloegr.

Baner a cherflun Owain Glyndŵr

Mae baner Owain Glyndwr yn faner boblogaidd yng Nghymru ac yn cael ei chwifio, yn aml ochr yn ochr â Baner Ddraig Cymru ledled Cymru.Mae cerflun efydd maint bywyd Owain Glyndwryn y sgwâr yn Corwen. Wedi'i greu yn 2007 gan Colin Spofforth ac yn sefyll ar blinth wyth tunnell, mae'n dangos yr arweinydd gwych ar ei geffyl mewn gwisg frwydr.

Baner Owain Glyndwr - Baner Owain Glyndwr - Owen Glyndower

Blynyddoedd Cynnar

Roedd Owain yn arweinydd naturiol ond daeth hefyd yn wladweinydd craff a unodd lawer o garfanau Cymreig rhyfelgar ac yna arweiniodd i frwydr yn erbyn llywodraethwyr Lloegr. Fodd bynnag, mewn rhai synhwyrau Owain oedd y wreichionen a daniodd anfodlonrwydd Cymru ynghylch materion penodol yng Nghymru, llawer yn dyddio o farwolaeth Llywelyn yr Olaf, a laddwyd ym 1282. Mab Gruffudd ap Llywelyn Fawr ac ŵyr Llywelyn Fawr, ef oedd Tywysog sofran olaf Cymru cyn ei goncwest gan Edward I o Loegr.

Fe'i ganed i deulu pwerus o'r uchelwyr Eingl-Gymreig, yn ystod cyfnod o heddwch cymharol rhwng llwythau Cymru ac uchelwyr Lloegr. Nid oes unrhyw gofnodion diffiniol o fan geni Owain Glyndŵr ac mae peth ansicrwydd ynghylch pryd y cafodd ei eni. Fodd bynnag, mae'n debygol bod ei eni tua 1350, efallai plws neu minws ychydig flynyddoedd! Y ddau fan geni mwyaf tebygol yw cartref y teulu yn Sycharth, ger Croesoswallt, neu yn Trefgarn, Sir Benfro lle mae un stori yn dweud bod ei fam yn ymweld ar adeg ei eni. Roedd gan deulu Owain ystadau yn Sycharth, Iscoed yn Nyffryn Teifi, a Glyndyfrdwy, yn Nyffryn Dyfrdwy. Etifeddwyd Iscoed gan ei fam, Elen, tra disgrifiwyd Glyndyfrdwy fel ‘porthdy coeth yn y parc.’ Mae'n debyg iddo dreulio llawer o'i blentyndod yng nghartref teulu Sycharth.

Roedd ei linach, ffactor hanfodol bwysig i bobl Cymru yn y bedwaredd ganrif ar ddeg, yn drawiadol. Pan laddwyd Owain Lawgoch gan lofrudd o Loegr ym 1378, daeth llinell wrywaidd llinach Gwynedd, a oedd wedi arwain y gwrthsafiad yn erbyn y goresgynwyr Eingl-Normanaidd ers yr 11eg ganrif. Hawliodd Owain dras uniongyrchol o'r ddwy linach fawr Gymreig arall, tywysogion Powys yng Nghanolbarth Cymru a Deheubarth yn Ne-orllewin Cymru. Ar ochr ei dad, gallai olrhain ei achau yn ôl i Bleddyn ap Cynfyn, rheolwr Powys yn yr unfed ganrif ar ddeg, tra bod llinach ei fam yn ymestyn yn ôl i Rhys ap Tewdwr, Tywysog Deheubarth ar ddiwedd yr unfed ganrif ar ddeg.

Gyrfa Filwrol

Dechreuodd gyrfa filwrol Owain Glyndŵr ym 1384, pan wasanaethodd o dan yr arweinydd milwrol enwog, Syr Gregory Sais, ar ddyletswydd garsiwn ar y ffin rhwng Lloegr a’r Alban. Yn dilyn hyn, ym 1385 ymladdodd yn Rhyfel yr Alban Richard II, yn ôl pob tebyg o dan Richard Fitzalan Iarll Arundel. Cymerodd ran hefyd ym Mrwydr Cadzand ym 1387 pan gyfeiriwyd fflyd Franco-Fflemeg. Yn dilyn y frwydr, gwnaed nifer o sgweieriaid Arundel yn farchog; yn amlwg nid oedd Glyndŵr yn un ohonynt.

Yn y 1380au a'r 1390au astudiodd Glyndŵr y gyfraith yn Inns of Court yn Llundain. Ysgogwyd y penderfyniad hwn bron yn sicr gan ei dad yng nghyfraith, Syr David Hammer, barnwr o Loegr a ymgartrefodd yng Nghymru yn dilyn ei briodas ag Angharad, merch Llywelyn Ddu ap Gruffudd ab Iorwerth Foel, un o'r Cymry amlycaf yn Chirkland gerllaw. Un o'u daliadau oedd pentref Hammer, a gymerasant fel enw'r teulu, a phriodwyd Owain yn eglwys y pentref â Marred, merch David.

Ym mis Medi 1400, cychwynnodd Owain Glyndŵr ar gwrs gweithredu a fyddai’n dod yn un o’r penodau mwyaf dramatig yn hanes Cymru. Cymerodd ei ffrae hirsefydlog gyda Reginald de Grey o Rhuthun dros ryw dir comin dro rhyfeddol pan orymdeithiodd Owain ar Rhuthun ar ôl cael ei gyhoeddi’n Dywysog Cymru gan ei ddilynwyr.

Ar ôl dinistrio'r dref, aeth Owain ymlaen i ymosod ar drefi ledled gogledd-ddwyrain Cymru wrth i'r gwrthryfel droi yn rhyfel ar raddfa lawn gyda choron Lloegr. Heidiodd Cymry o bob cefndir i ymuno ag achos Owain, ac erbyn 1403 roedd bron i Gymru gyfan yn unedig y tu ôl i Glyndŵr. Am gyfnod, roedd yn ymddangos nad oedd gweledigaeth Cymru annibynnol wedi marw gyda Llywelyn ap Gruffudd ym 1282 wedi'r cyfan.

Senedd Owain Glyndwr Machynlleth

Blynyddoedd Diweddarach

Fodd bynnag, er gwaethaf y buddugoliaethau cynnar syfrdanol hyn a choroni ffurfiol Owain Glyndŵr fel Tywysog Cymru yn senedd 1404, byddai'r gwrthryfel yn methu yn y pen draw. Erbyn 1408, roedd y gwrthryfel yn prinhau mor gyflym ag yr oedd wedi ysgubo i fodolaeth; erbyn 1410, roedd ei arweinydd ysbrydoledig wedi dod yn ffo, ei yrfa a'i enw da wedi chwalu, ei gartref a'i deulu wedi'u dinistrio. Cipiwyd ei wraig a'i blant, ac erbyn 1410 roedd wedi dod yn waharddwr hela.

Credir iddo dreulio ei flynyddoedd olaf yn Swydd Henffordd ger maenor ei fab-yng-nghyfraith, Syr John Scudamore, uchel siryf Swydd Henffordd. Er gwaethaf y gwobrau sylweddol a gynigiwyd, ni chafodd Owen ei ddal na'i fradychu ac mae ei le cuddio yn parhau i fod yn ddirgelwch hyd heddiw. Bu farw yn 1416 neu o'i gwmpas, yn eironig yn Lloegr. Nid yw lleoliad ei fedd yn hysbys.

Y Llythyr Pennal Hanesyddol

Ysgrifennwyd y Llythyr Pennal yn wreiddiol yn Lladin ym 1406 a dyma oedd ymgais Owain i gryfhau ei achos trwy gysylltu ei hun â Brenin Ffrainc, Siarl VI. Yn gyfnewid, addawodd Owain ei deyrngarwch i'r Pab Benedict XIII o Avignon. Ar yr adeg hon, rhannwyd y Babaeth; Ochrodd Siarl VI ag Avignon, tra bod Harri IV o Loegr yn parhau i fod yn gysylltiedig â'r Pab yn Rhufain. Felly roedd Owain yn nodi'n glir ei fod yn gwrthod rheolaeth Lloegr a'i safle fel Tywysog Cymru. Yn y llythyr, mae'n nodi ei gynlluniau ar gyfer sefydlu Eglwys Gymraeg a dwy brifysgol yng Nghymru, a thrwy hynny bortreadu gweledigaeth o Gymru gref ac ymreolaethol.

Mae llythyr Pennal, a gedwir yn Archifau Cenedlaethol Ffrainc ac sydd mewn dwy ran: yn y cyntaf, mae Owain yn datgan ei fwriad i roi ufudd-dod i bab Avignon; mae'r ail yn ddogfen ffurfiol, wedi'i chymeradwyo gyda'i sêl fawr, yn nodi telerau'r teyrngarwch hwnnw ac yn manylu ar yr schism yn y babaeth.

Daw'r cyfieithiad Saesneg hwn o Matthews 1910.

Rhan Un

Y tywysog mwyaf distaw, rydych chi wedi barnu ei fod yn deilwng ar yr argymhelliad gostyngedig a anfonwyd, i ddysgu sut mae fy nghenedl, ers blynyddoedd bellach wedi mynd heibio, wedi cael ei gormesu gan gynddaredd y Sacsoniaid barbaraidd; o ble oherwydd bod ganddyn nhw'r llywodraeth droson ni, ac yn wir, oherwydd y ffaith ei hun, roedd hi'n ymddangos yn rhesymol iddyn nhw sathru arnom ni. Ond nawr, y tywysog mwyaf distaw, rydych chi mewn sawl ffordd, o'ch daioni cynhenid, wedi fy hysbysu i a'm pynciau yn glir ac yn raslon iawn ynglŷn â chydnabod gwir Ficer Crist. Yr wyf, mewn gwirionedd, yn llawenhau â chalon lawn oherwydd y wybodaeth honno o'ch rhagoriaeth, ac oherwydd, yn anad dim y wybodaeth hon, deallais fod yr Arglwydd Benedict, y goruchaf pontifex yn bwriadu gweithio i hyrwyddo undeb yn Eglwys y Duw gyda'i holl nerth posib. Yn hyderus yn ei hawl, ac yn bwriadu cytuno â chi cyn belled ag y bo hynny'n bosibl i mi, rwy'n ei gydnabod fel gwir Ficer Crist, ar fy rhan fy hun, ac ar ran fy mhynciau gan y llythyrau hyn patent, gan ragweld nhw gan gludwr eu cyfathrebiadau ym mhresenoldeb eich mawrhydi. Ac oherwydd, y tywysog mwyaf rhagorol, gorfodwyd eglwys fetropolitan Tyddewi, fel yr ymddengys, yn dreisgar gan gynddaredd barbaraidd y rhai sy'n teyrnasu yn y wlad hon, i ufuddhau i eglwys Caergaint, mae ad de facto yn dal i fod yn destun hyn darostyngiad. Gwyddys bod Eglwys Gymru wedi dioddef llawer o anableddau eraill trwy'r barbariaid hyn, sydd, ar y cyfan, wedi'u nodi'n llawn yn y llythyr patent sy'n cyd-fynd ag ef. Rwy’n gweddïo ac yn erfyn yn ddiffuant ar eich mawredd i anfon y llythyrau hyn at fy arglwydd, y goruchaf pontifex, fel yr oeddech yn ystyried yn deilwng i’n codi allan o dywyllwch i olau, yn yr un modd yr hoffech alltudio a dileu trais a gormes o’r eglwys ac oddi wrth fy mhynciau, fel y gallwch yn dda. A bydded i Fab y Forwyn ogoneddus gadw dy fawredd yn y ffyniant addawedig.


Dyddiedig yn Pennal y diwrnod olaf o Fawrth (1406)
Yr eiddoch yn addawol
Owen, Tywysog Cymru.
Ardystiad: I'r tywysog mwyaf distaw a mwyaf enwog, yr arglwydd Charles, trwy ras Duw, Brenin Ffrainc.
Llythyr Pennal (Rhan Dau)

I'r tywysog mwyaf enwog, mae'r arglwydd Charles, trwy ras Duw, Brenin y Ffrancwyr, Owen trwy'r un gras, yn anfon y parch oherwydd y fath dywysog ag anrhydedd. Byddwch yn hysbys i'ch rhagoriaeth ein bod wedi derbyn gennych yr erthyglau sy'n dilyn, a ddygwyd atom gan Hugh Eddowyer, o Urdd y Rhagfynegwyr, a Morris Kery, ein ffrindiau a'n cenhadon, ar yr wythfed diwrnod o Fawrth, OC 1406, y ffurflen a tenor ohonynt yn dilyn:
Yn y lle cyntaf maent yn mynegi'r cyfarchiad cordial ar ran ein harglwydd y brenin, a'i lythyr presennol at ein harglwydd dywededig y tywysog. Yn y modd hwn, mae ein harglwydd y brenin yn dymuno gwybod yn fawr am ei gyflwr da a mater hapus eu trafodaethau. Mae'n gofyn i Owen, y bydd yn ysgrifennu mor aml ag y mae cyfle yn ei gynnig, gan y bydd yn derbyn pleser mawr, a bydd yn ei hysbysu, yn estynedig, am gyflwr da'r arglwydd dywededig, y brenin, am y frenhines, eu plant, ac o’r arglwyddi eraill, tywysogion y teulu brenhinol, sut mae gan fy arglwydd y brenin, a thywysogion eraill y teulu brenhinol, a bwriad i gael cariad diffuant, cyfeillgarwch llinynnol, sêl am ei anrhydedd, ffyniant a llesiant cyflwr y tywysog dywededig, ac yn hyn gall yr arglwydd dywededig, y tywysog, roi'r ffydd fwyaf diogel.

Maent hefyd yn egluro i'r un arglwydd, y tywysog, sut mae ein harglwydd, y brenin, sy'n ei barchu â didwylledd a chariad, yn dymuno'n fawr, gan eu bod yn rhwym ac yn unedig mewn materion amserol, felly hefyd y byddant yn unedig mewn pethau ysbrydol, ac efallai y gallant gerdded i dŷ'r Arglwydd gyda'i gilydd. Mae fy arglwydd, y brenin, hefyd yn gofyn i'r un arglwydd, y tywysog, ei fod yn dymuno iddo ystyried, gyda gwarediad ffafriol, hawliau fy arglwydd, y pab, Benedict XII, goruchaf pontiff yr eglwys fyd-eang, er mwyn iddo gael ei hun yn dysgu ac yn achosi i'w holl bynciau gael eu hysbysu. Oherwydd bod fy arglwydd y brenin yn dal mai iechyd ei enaid ac eneidiau ei bynciau fydd hi, i ddiogelwch a chryfder ei wladwriaeth, ac y bydd eu cyfamodau'n cael eu gosod mewn sylfaen gryfach a mwy pwerus yn y mantais ffydd ac yng nghariad Crist. Unwaith eto, hyd yn oed wrth i bob Cristion ffyddlon gael eu dal i gadw eu hunain yn wybodus am wirionedd schism. Fodd bynnag, mae tywysogion yn cael eu dal felly hyd yn oed yn fwy nag eraill, oherwydd gall eu barn gadw llawer o gamgymeriad, yn enwedig eu pynciau, sy'n gorfod cydymffurfio â barn eu huwch-swyddogion. Mae hefyd yn ddigwyddiad o'u mantais, oherwydd eu dyletswydd, i gadw eu hunain yn wybodus ym mhob peth, y gellir dileu schism o'r fath yn llwyr ac y gall fod gan yr Eglwys undod yn Nuw. Oherwydd y dylai ef, sef gwir Ficer Crist, gael ei adnabod a'i gydnabod gan yr holl ffyddloniaid yng Nghrist, tra bydd ef, sy'n dresmaswr, ac yn gwybod ei fod, trwy ddulliau di-ffael, wedi trawsfeddiannu'r apostolaidd sanctaidd, yn cael ei ddiarddel a'i fwrw o'r neilltu , gan yr holl ffyddloniaid, fel gwrth-Grist. I'r perwyl hwn dylent rwymo'u hunain i ymdrechu, hyd eithaf eu gallu, yn ôl archddyfarniadau'r tadau sanctaidd. I ba bwrpas mae'r arglwydd dywededig, y brenin, wedi ymdrechu, nid heb feichiau a chost fawr, a bydd yn ymdrechu'n ddi-drai.

Yn dilyn cyngor ein cyngor, rydym wedi galw uchelwyr ein hil ynghyd, mae esgusodion ein Tywysogaeth ac eraill wedi galw at y diben hwn, ac, yn estynedig, ar ôl archwilio a thrafod yn ddiwyd yr erthyglau uchod a'u cynnwys yn cael eu gwneud yn drylwyr gan y prelates a’r clerigwyr, cytunir a phenderfynir ein bod ni, gan ymddiried yn hawliau’r arglwydd Benedict, pontiff sanctaidd Rhufeinig a goruchaf yr eglwys fyd-eang, yn enwedig oherwydd iddo geisio heddwch ac undod yr eglwys, ac fel yr oeddem yn deall yn ei geisio bob dydd, gan ystyried gwasanaeth caled gwrthwynebwr yr un Bened, gan rwygo côt ddi-dor Crist, ac oherwydd y cariad diffuant yr ydym yn ei ddwyn yn arbennig tuag at eich rhagoriaeth, rydym wedi penderfynu y bydd yr arglwydd dywededig Benedict yn cael ei gydnabod fel gwir Victor Crist yn ein tiroedd, gennym ni a'n pynciau, ac rydym yn ei gydnabod trwy'r llythyrau hyn.

Tra bo'r tywysog mwyaf amlwg, yr erthyglau tanysgrifennu yn ymwneud yn benodol â'n gwladwriaeth a diwygiad a defnyddioldeb Eglwys Cymru, gweddïwn yn ostyngedig ar eich mawredd brenhinol y byddwch yn ei ystyried yn raslon ei bod yn werth hyrwyddo eu gwrthrych, hyd yn oed yn llys yr arglwydd dywededig. Benedict:

Yn gyntaf, bod yr holl gerydd eglwysig yn ein herbyn ni, ein pynciau, neu ein tir, gan yr arglwydd uchod Benedict neu Clement ei ragflaenydd, yn bodoli ar hyn o bryd, bydd yr un peth gan y Benedict dywededig yn cael ei ddileu.

Unwaith eto, y bydd yn cadarnhau ac yn cadarnhau gorchmynion, coladu, teitlau prelates, gollyngiadau, dogfennau notorial, a phob peth o gwbl, yn ffurfio amser Gregory XI, ffurf sydd, unrhyw berygl i'r eneidiau, neu ragfarn i ni, neu ein gall pynciau ddigwydd, neu gellir eu creu.

Unwaith eto, y byddai Eglwys Sant Dafydd yn cael ei hadfer i'w hurddas gwreiddiol, a oedd yn ffurfio amser Dafydd, archesgob a chyffeswr, yn eglwys fetropolitan, ac ar ôl ei farwolaeth olynodd pedwar archesgob ar hugain ef yn yr un lle, gan fod eu henwau’n parhau yng nghroniclau a llyfrau hynafol eglwys Menevia, ac rydym yn peri i’r rhain gael eu nodi fel y brif dystiolaeth, sef, Eliud, Ceneu, Morfael, Mynyw, Haerwnen, Elwaed, Gwrnwen, Llewdwyd, Gwrwyst, Gwgawn , Glydâwg, Aman, Elias, Maeslyswyd, Sadwrnwen, Cadell, Alaethwy, Novis, Sadwrnwen, Drochwel, Asser, Arthwael, David II, a Samson; ac fel eglwys fetropolitan y dylai fod wedi cael yr eglwysi suffragan isod, sef Exeter, Caerfaddon, Henffordd, Caerwrangon, Caerlŷr, sydd bellach yn cael ei chyfieithu i eglwysi Coventry a Lichfield, St. Asaph, Bangor a Llandaf. Am gael eu gwasgu gan gynddaredd y Sacsoniaid barbaraidd, a drawsfeddiannodd wlad Cymru iddynt eu hunain, fe sathrasant ar eglwys uchod Sant Dafydd, a’i gwneud yn forwyn i eglwys Caergaint.

Unwaith eto, bydd yr un arglwydd Benedict yn darparu ar gyfer eglwys fetropolitan Tyddewi ac eglwysi cadeiriol eraill ein tywysogaeth, prelates, urddasolion, a chlerigwyr a churadiaid buddiol, sy'n gwybod ein hiaith.

Unwaith eto, y bydd yr arglwydd Benedict yn troi ac yn dirymu pob corfforiad, undeb, atodiad, dynodiad eglwysi plwyfol ein tywysogaeth a wnaed hyd yma, gan unrhyw awdurdod o gwbl gyda mynachlogydd a cholegau Lloegr. Y bydd gan wir noddwyr yr eglwysi hyn y pŵer i gyflwyno i ordeiniadau’r lleoedd hynny bersonau addas i’r un neu benodi eraill.

Unwaith eto, y bydd yr arglwydd dywededig Benedict yn cyfaddef defnyddio ac i’n hetifeddion, dywysogion Cymru, y bydd ein capeli, & c., Yn rhydd, ac yn llawenhau yn y breintiau, yr eithriadau, a’r eithriadau y buont yn llawenhau ynddynt yn yr amseroedd. o'n cyndadau tywysogion Cymru.

Unwaith eto, y bydd gennym ddwy brifysgol neu le astudio cyffredinol, sef, un yng Ngogledd Cymru a'r llall yn ne Cymru, mewn dinasoedd, trefi, neu leoedd i'w penderfynu a'u penderfynu wedi hyn gan ein llysgenhadon a'n nuncios at y diben hwnnw.
Unwaith eto, y bydd yr arglwydd Benedict yn brandio fel hereticiaid ac yn peri iddo gael ei arteithio yn y modd arferol, Harri Lancaster, tresmaswr teyrnas Lloegr, a thywysydd coron yr un deyrnas, a'i ymlynwyr, yn yr un honno eu hewyllys rhydd eu hunain y maent wedi llosgi neu wedi achosi llosgi cymaint o eglwysi cadeiriol, lleiandai, ac eglwysi plwyf; eu bod wedi hongian, torri pen, ac chwarteru archesgobion, esgobion, prelates, offeiriaid, dynion crefyddol, fel gwallgofiaid neu gardotwyr, neu wedi peri i'r un peth gael ei wneud.

Unwaith eto, y bydd yr un arglwydd Benedict yn caniatáu inni, ein hetifeddion, ein pynciau, a'n hymlynwyr, o ba genedl bynnag y bônt, sy'n talu rhyfel yn erbyn y tresmaswr a'r tywysydd uchod, cyhyd â'u bod yn dal y ffydd uniongred, rhyddhad llawn pawb ein pechodau, ac y bydd y maddeuant yn parhau cyhyd ag y bydd y rhyfeloedd rhyngom, ein hetifeddion, a'n pynciau, a'r Harri uchod, ei etifeddion, a'i bynciau yn para.

Fel tystiolaeth, rydym yn gwneud ein llythyrau hyn yn patent. Wedi'i roi yn Pennal ar yr unfed diwrnod ar hugain ar hugain o Fawrth, A.D. 1406, ac yn chweched flwyddyn ein rheol.
Ardystiad: Y llythyr y mae Owen, Tywysog Cymru, yn ei leihau ei hun, ei diroedd, a'i oruchafiaethau i ufudd-dod ein harglwydd y Pab Benedict XIII.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFach wedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunio Blancedi Cymreiga'r eiconig Blancedi Tapestri Cymru sy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturiol edafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn gefnogwr balch i'r Ymgyrch dros Wlân, Cymraeg Byd-eang a Cymru Rhyngwladol.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 20 Medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More