Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Hen Galan - Calennig - Cwm Gwaun

Cyflwyniad

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun yn Sir Benfro (dyffryn Gwaun yn Gymraeg), ger Fishguard, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Mae pobl Cwm Gwaun yn defnyddio calendr Julian, sydd ar hyn o bryd 13 diwrnod y tu ôl i'r calendr Gregori a ddefnyddir yn gyffredin.

Hen Galan - blwyddyn newydd dda - Cwm Gwaun - 13eg Ionawr

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Cwm Gwaun, Hen Galan a Chalendr Julian

Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian (a enwyd ar ôl y Rhufeinig Julius Caesar yn 45 OC). Yn ddadleuol, disodlwyd hwn ym 1752 gan y calendr Gregori, sef y calendr a ddefnyddir amlaf heddiw. Roedd y Pab Gregory XIII wedi cymeradwyo'r newid i galendr Gregori bron i 200 mlynedd ynghynt ym 1582 ond cymerodd tan 1752 iddo gael ei fabwysiadu'n llawn. Trosodd y mwyafrif o wledydd a chymunedau yn y byd i galendr Gregori gannoedd o flynyddoedd yn ôl - wnaeth Cwm Gwaun ddim!

Ar hyn o bryd mae calendr Julian 13 diwrnod y tu ôl i galendr Gregori - mae'r wyddoniaeth y tu ôl i hyn yn hir ac yn gymhleth! Yn fyr, troedd y newid yn adlewyrchu gwella gwybodaeth wyddonol am sut roedd y bydysawd yn gweithio, ac fe'i cynlluniwyd i gywiro anghysondebau rhwng y calendr cyfredol a digwyddiadau seryddol a oedd yn araf yn mynd allan o sync! Roedd hen galendr Julian yn seiliedig ar flwyddyn solar yn gwneud blwyddyn a oedd ychydig yn rhy hir fel bod y dyddiadau'n cwympo allan o gysoni â'r tymhorau yn raddol. Defnyddiodd y system amgen a gyflwynwyd gan y Pab Gregory galendr seryddol a oedd yn cynnwys ychwanegu diwrnod bob pedair blynedd i gadw'r calendr a'r tymhorau mewn sync!

Fodd bynnag, nid oedd gan y pentref bach a'r ardaloedd cyfagos yng Nghwm Gwaun, yn enwedig Pontfaen a Llanychaer, unrhyw amser ar gyfer y calendr newydd ac felly maent yn parhau i ddathlu'r Flwyddyn Newydd, Hen Galan, ar 13th Ionawr. Maen nhw hefyd wedi cadw'r hen draddodiadau hyn o ddathliadau'r Flwyddyn Newydd i'r oes fodern hon - efallai mai nhw yw'r unig gymuned Brydeinig sy'n dathlu Dydd Calan ar Ionawr 13eg! Mae gan brifddinas Cymru, Caerdydd ddathliadau Calennig ond maen nhw'n cadw at galendr Gregori ac nid 13eg Ionawr !!!

Calennig

Yn ôl hen draddodiadau Cymru, mae’r plant yn mynd o ganu o ddrws i ddrws ac yn cael ‘Calennig’ yn gyfnewid, losin neu arian neu’r ddau!. Gair Cymraeg yw Calennig sy'n cyfieithu'n llythrennol fel "diwrnod cyntaf y mis" ond mae hefyd yn golygu dathliad Blwyddyn Newydd neu anrheg Blwyddyn Newydd. Y gân a glywir amlaf a genir gan blant y dyddiau hyn yw;

Blân Newydd dda i chi
Blwyddyn newydd dda i chi

Ac i rai sydd yn yu'r
Ac i bawb yn y tŷ

Seinn fy nymuniad i
Dyma fy nymuniad

Blân Newydd dda i chi
Blwyddyn newydd dda i you

Mae rhigymau Calenning eraill, er enghraifft,;

Dydd calan yw hi solas, dyf dyfod ar eich croes I ‘mofyn am y geiniog, Neu grwst, a bara a chaws. O dewch amcangyfrifon yn yn siriol Heb newid dim o’ch. Cyn daw dydd calan eto Bhydd yn y bedd.

Cyfieithwyd: Heddiw yw dechrau'r Flwyddyn Newydd, ac rwyf wedi dod atoch i ofyn am ddarnau arian, neu gramen, a bara a chaws. O dewch at y drws yn siriol heb newid eich ymddangosiad; Cyn dyfodiad nesaf y flwyddyn newydd bydd llawer yn farw.

Ar ôl Calennig, y dyddiau hyn, mae pawb bellach yn cwrdd yn nhafarn ystafell flaen enwog Bessie (Arfau Dyffryn) yn y pentref. Mae dadleuwyr yn ymgynnull i rannu tipyn, ac mae'r bobl leol yn coginio pryd mawr i'r teulu. Yn draddodiadol roedd Hen Galan yn ddigwyddiad dathlu mwy arwyddocaol na'r Nadolig, felly roedd ciniawau rhost twrci neu wydd yn gyffredin ar gyfer y dathliadau.

Tra bod yr holl ddathliadau hyn yn digwydd yng Nghwm Gwaun, Caerdydd, mae gan brifddinas Cymru ei dathliadau Calennig ei hun i groesawu'r Flwyddyn Newydd gan yr adeiladau dinesig ym Mharc Cathays. Mae yna awyrgylch parti go iawn gydacerddoriaeth fyw, reidiau ffair, arddangosfa tân gwyllt hanner nos a sglefrio iâ yng Ngwlad Gaeaf Caerdydd. Fodd bynnag, mae'r dathliadau hyn yn digwydd gyda'r nos ar 31ain Rhagfyr bob blwyddyn ac nid ar 13eg Ionawr !!!

Cwm Gwaun

Dyffryn cul, coediog yn Afon Gwaun yw Cwm Gwaun sy'n codi uwchben pentref Pontfaen ac yn llifo trwy'r dyffryn i Fishguard (Abergwaun yn Gymraeg). Mae llawer o'r Cwm ym Mharc Cenedlaethol Sir Benfro. Er gwaethaf ei agosrwydd at Fishguard, mae Cwm Gwaun yn teimlo’n rhyfedd o bell a dirgel - dyma le i ddianc rhag y torfeydd ar hyd dyffryn serth hardd ac anghysbell a nodwyd am ei goetiroedd, ei fywyd gwyllt a’i draddodiadau lleol sy’n deillio o genedlaethau yn ôl. Erys llawer o safleoedd hynafol yng Nghwm Gwaun ac, yn enwog, mae ei thrigolion yn cadw'r traddodiadau ar gyfer calendr Julian, a adawyd gan weddill Prydain ym 1752.Ffurfiwyd y dyffryn ag ochrau serth allan o argyhoeddiad daearegol epig, wedi'i gerfio mewn siâp V gan y dyfroedd brysiog o rewlifoedd yn toddi. Mae daearegwyr yn ei restru fel un o'r sianeli dŵr tawdd pwysicaf ym Mhrydain o'r Oes Iâ ddiwethaf.

Cwm Gwaun - Hen Galan - Dydd Calan 13eg Ionawr - Sir Benfro

Mae'n gymuned fach gyda phoblogaeth o tua 350 o drigolion ond mae'n cynnwys21 adeilad rhestredig yn nyffryn Gwaungan gynnwys eglwys y plwyf aArfau Dyffryn. Mae gan y cwm ysgol yn y pentref, a elwir hefyd yn Cwm Gwaun, o'r enw Ysgol Llanchllwydog. Mae ganddo dafarn enwog ym Mhontfaen o'r enw Dyffryn Arms neu Bessie's Pub a micro-fragdy mewn aysgubor segur mewn aiard fferm ar Fferm Kilkiffeth. Mae'r dafarn wedi bod yn yr un teulu er 1840, mae'n atgoffa rhywun o dafarndai gwledig cenedlaethau cynharach. Efallai y bydd y perchennog tir, Bassie Davies ei hun yn arllwys peint i chi o jwg a'i roi trwy dwll yn y wal, gydag awgrymiadau defnyddiol am yr hyn i'w weld yn yr ardal.

Dyffryn Arms Pontfaen, Cwm Gwaun - Tafarn Bessies

Mae dau addoldy yng Nghwm Gwaun, eglwys ganoloesol restredig Gradd II Sant Brynach a Chapel Bedyddwyr Jabes. Mae Capel Bedyddwyr Jabes yn un o'r ychydig gapeli sydd ar ôl yng Nghymru sydd â bedyddfa awyr agored sy'n llawn o'r afon leol. Adeiladwyd y capel ym 1803 a'i adfer ym 1903.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 25ain Rhagfyr 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More