Mawrth 14, 2019 3 min read

Lliwiau Naturiol - 100%

Y cyfan (nid rhai neu hyd yn oed y mwyafrif) o FelinFach edafedd wedi'i liwio â llaw a ffabrig yn cael eu lliwio gan ddefnyddio llifynnau naturiol, mae planhigion a phryfed yn tynnu lliwiau naturiol ar y safle yn ein Stiwdio FelinFach yn Sir Benfro, Cymru.

Mae ein ryseitiau llifyn yn cynnwys pethau llifyn traddodiadol a naturiol fel Indigo, Madder, Weld, Indigo, Logwood i enwi ond ychydig, ac er bod y llifynnau asid synthetig yn haws ac yn cymryd llai o amser i'w defnyddio, mae harddwch a dyfnder lliw i liw naturiol. mae hynny'n dod yn fwy prydferth gydag oedran.

Mae llawer o liwiau naturiol wedi bodoli ers miloedd o flynyddoedd, ond ar ddiwedd y 1800au daeth lliwiau synthetig yn fwy poblogaidd i'w defnyddio gyda chwmnïau masnachol mawr wrth i'r prosesau gan ddefnyddio llifynnau synthetig ddod yn rhatach o lawer. Mae lliwio naturiol yn sicr yn dod yn fwy poblogaidd yn ddiweddar a dylid deall bod llifynnau naturiol yn adnodd adnewyddadwy a bioddiraddadwy ac nad ydyn nhw'n ddibynnol ar betroliwm fel y mae llawer o liwiau synthetig.

Daw'r mwyafrif o liwiau naturiol o blanhigion llifyn, ond mae rhai o bryfed a rhai o ffynonellau mwynau. Mae'r llifynnau mwyaf adnabyddus o blanhigion yn cynnwys madder, coed Brasil, pren coed, weldio, llwyth ac indigo. Mae'n debyg mai cochineal yw'r llifyn naturiol mwyaf adnabyddus o bryfed.

Mae ein edafedd yn ffibr naturiol 100%, gan gynnwys Gwlân, Alpaca, Mohair, Lliain, Silk ac maent naill ai'n edafedd Cymreig neu'r DU sy'n dod o ffermydd neu dyddynnod sy'n lleol i ni yn Sir Benfro neu leoliadau yn y DU. Rydym yn cynhyrchu cynnyrch wedi'i grefftio â llaw ac nid ydym yn masgynhyrchu unrhyw beth. Rydym yn lliwio niferoedd bach i sicrhau ansawdd y llif sy'n cael ei dderbyn ac i geisio sicrhau lliw cyson rhwng ysgerbydau.

Dim ond edafedd o'r ansawdd uchaf yr ydym yn ei ddefnyddio ac yna byddwn yn lliwio â llaw ac yn gorffen â llaw gan ddefnyddio dŵr o ffynhonnau yn ein Melin ar gyfer y golch a'r rinsio terfynol. Rydym yn defnyddio llifynnau naturiol yn unig yn ein proses Indigo, Madder, Weld, ac ati, a'n hasiant gosod yw Alum, halen metelaidd toddadwy mewn dŵr nad oes ganddo lawer o wahanol ddefnyddiau ym mywyd beunyddiol. Mae manylion pob edafedd ar eu tudalennau disgrifiad / gwerthu unigol ar ein gwefan.

Gofal Edafedd a Ffabrig

Nid oes unrhyw liw naturiol yn gwrthsefyll pylu 100% (mae'r un peth yn wir hefyd am rai llifynnau synthetig) O dan ddefnydd arferol, dim ond dros gyfnod hir o amser y byddai gofal a gwisgo unrhyw bylu yn weladwy. Rwy'n credu bod hyn ond yn ychwanegu at swyn llifyn naturiol wrth i'r lliwiau ddod yn feddalach. Fodd bynnag, os ydych chi'n storio ein edafedd, ffibr neu ffabrig mewn ffenestr heulog sy'n wynebu'r de neu o dan lamp dwyster uchel yna ni allwn warantu y bydd y lliwiau'n aros yn wir !!

Mae ein edafedd yn gynnyrch wedi'i grefftio â llaw ac felly mae'n bosibl bod gwahaniaethau cysgodol rhwng ysgerbydau. Argymhellir newid yr ysgerbwd bob ychydig resi er mwyn osgoi stripio lliw neu gysgod. Argymhellir bod pob edafedd yn cael ei olchi â llaw gyda glanedydd niwtral o pH mewn dŵr oer gyda'r cynnwrf lleiaf. Gall llifyn naturiol fod yn sensitif i pH sy'n golygu oherwydd asidedd neu alcalinedd mewn rhai glanedyddion arferol byddai'r lliw edafedd yn cael ei addasu neu ei newid. Dyma hefyd pam na ddylech fyth rinsio edafedd neu ffabrig wedi'i liwio'n naturiol â finegr, a gredir ar gam fel ffordd o osod lliw gan y byddai hyn hefyd yn arwain at newid lliw. Dylid rhoi gofal arferol i osgoi ffeltio ac ymestyn yr edafedd.



Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More