Awst 30, 2019 6 min read

Diwrnodau arbennig i Bobl Cymru

Mae cymru yn rhan neilltuol o y deyrnas unedig, yn wlad gyda ei gymeriad ei hun, diwylliant a ffordd o fyw – filoedd o flynyddoedd yn y broses o wneud, ac yn datblygu'n barhaus. Hanes Cymru yn cynnwys llawer o bwysig neu diwrnodau arbennig neu wyliau sy'n cael eu dal i ddathlu yn y cyfnod modern, ac ar wahân oddi wrth y rhai yn Lloegr a'r Alban. Er nad yw'n clymu i fod yn rhestr gynhwysfawr, dyma nifer o dyddiau pwysig i holl bobl Cymru, yma yng Nghymru ac o gwmpas y byd...

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

13 ionawr, Hen Galan, Dathliadau blwyddyn Newydd

Yn y Cwm, cwm Gwaun, ger Abergwaun (Abergwaun), y bobl leol Cwm Gwaun yn paratoi ar gyfer eu flynyddol dathliadau'r Flwyddyn Newydd ar y 13eg o ionawr, ie nid yw hyn yn gam-argraffu, 13eg o ionawr bob blwyddyn, a elwir yn Hen Galan!

Hen Galan - dathliadau'r Flwyddyn Newydd ar y 13eg o ionawr yng Nghwm Gwaun, ger Abergwaun, sir Benfro

Y rheswm ... maent yn dilyn yr hen Calendr Julian. Mae'r calendr Julian ei diddymu dadleuol yn 1752 ac yn disodli gan y calendr Gregoraidd, a gafodd ei gymeradwyo gan y Pab Gregory XIII bron i 200 mlynedd yn gynharach. Ond y bobl y Cwm Gwaun gwrthsefyll y newid. Yn wir y traddodiad Cymreig, mae plant yn mynd o ddrws i ddrws yn canu ac yn cael eu rhoi yn 'Calennig' yn dychwelyd: losin neu arian.

Ar y 25ain o ionawr, - Diwrnod Santes Dwynwen. Dywedwch rwyf wrth eich bodd yn y Gymraeg - weithiau, dwi'n teimlo'n heulog ti'n dy garu di i eich un annwyl!

Diwrnod santes Dwynwen (Cymru' eu hunain Dydd Sant ffolant) yn cael ei ddathlu ar 25ain ionawr yng Nghymru (3 wythnos cyn y mwyaf adnabyddus Dydd Sant ffolant ar 14eg chwefror) â rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion.

Dweud, "yr wyf yn caru chi yn y Gymraeg" - "weithiau, dwi'n teimlo'n heulog ti'n dy garu di"


Dylai pob Cymro a gwladgarwr da fod yn dathlu diwrnod Santes Dwynwen. Sant Dwynwen yw nawddsant cariadon Cymru a hi yw fersiwn Gymraeg Sant Ffolant. Mae poblogrwydd Dydd San Dwynwen wedi cynyddu'n aruthrol yn ystod y blynyddoedd diwethaf felly pam aros tan Ddydd San Ffolant i wneud eich teimladau rhamantus yn hysbys, pan allwch chi ddymuno '' dy dy garu di '(dwi'n dy garu di) dair wythnos ynghynt? Gallwch chi ddangos eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!! Beth am brynu Cerdyn Rhodd i'ch anwylyd i ddathlu'r achlysur hwn, Cardiau Rhodd.

22ain Chwefror, Ffrainc yn Ymosod ar Brydain

Os gofynnir pryd y goresgyniad olaf Prydain oedd, bydd llawer o bobl ym Mhrydain yn cofio 1066 pan oresgynnodd y Normaniaid o Loegr yn llwyddiannus. Ond yn syml, nid yw hynny'n wir ... Roedd goresgyniad olaf Prydain yng ngorllewin Cymru yn agos at dref Fishguard ar Chwefror 22ain, 1797.

Carreg Wastad ger Abergwaun - Glanio o Fyddin ffrainc

Ar ôl glanio, gorymdeithiodd byddin Ffrainc 1,500 o ddynion i mewn i'r tir. Roedd nifer fawr yn y fyddin Brydeinig leol, ond roedd atgyfnerthiadau'n ymgynnull yn Fishguard yn yr hyn a elwir bellach yn Dafarn y Royal Oak. Dechreuodd y goresgyniad a gorffen o fewn 2 ddiwrnod. Dywedir bod arwres leol, Jemima Nicholas, wedi cipio milwyr ar eu pennau eu hunain a’u sicrhau yn Eglwys y Santes Fair heb ddim mwy na thrawst. Ar 24 Chwefror, ildiodd y Ffrancwyr yn nhafarn y Royal Oak yn Fishguard a nodir hyn ar blac uwchben y drws ffrynt.

Mawrth 1af - Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi yw diwrnod gwledd Saint David ac mae'n disgyn ar 1 Mawrth, dyddiad marwolaeth Sant Dafydd yn 589 OC. Mae'r wledd wedi'i dathlu'n rheolaidd ers canoneiddio David yn y 12fed ganrif (gan y Pab Callistus II), er nad yw'n wyliau cenedlaethol yn y DU.

Dydd gŵyl Dewi Gorymdeithiau - CaerdyddYmhlith y dathliadau traddodiadol mae gwisgo cennin Pedr a chennin, symbolau cydnabyddedig Cymru a Sant Dafydd yn y drefn honno a gorymdeithiau mawreddog mewn trefi a dinasoedd mawr yng Nghymru.

3ydd Medi - Diwrnod Cenedlaethol Prin Cymru

Cwningen Gymreig (sillafu gwreiddiol) neuBrinbit Cymreigyn ddysgl Gymraeg draddodiadol ond enwog. Yn y bôn, mae'n gyfuniad o gaws wedi'i doddi'n boeth ar dost sy'n gyfuniad buddugol ar unrhyw ddiwrnod. Y peth cyntaf a phwysicaf i'w ddeall yw nad yw rarebit yn air a ddefnyddir mewn unrhyw gyd-destun arall. Dim ond wrth ymyl y gair Cymraeg y mae'n bodoli wrth gyfeirio at y ddysgl brinbit Cymraeg.

Welsh Rarebit - Beth ydyw a sut ydych chi'n ei goginio?

Nid oes unrhyw waith prin yn gysylltiedig â gwneud rarebit Cymreig, ni chaiff unrhyw fylchau prin eu niweidio yn ystod y broses goginio ac nid ydych yn ei weini ar fondbit, Cymraeg neu fel arall. Mae rhai yn dal i’w alw’n Gaws posh ar Toast sy’n gadael iddo wynebu, nad yw’n swnio hanner cystal â Rarebit Cymru, ydy e?

13eg Medi, - Dydd Ronald Dahl

Roald Dahl’sdechreuodd y stori ym 1916 pan gafodd ei eni yn Villa Marie, Fairwater Road, Llandaf, Caerdydd, Cymru, enwyd enw tŷ ar ôl y wraig gyntaf.

Diwrnod Roald Dahl 13eg medi

Yn 1918 prynodd ei dad, Harald, eiddo llawer mwy graenus, Tŷ Mynydd (Mountain House yn Gymraeg), fferm fawr o 150 erw yn Radyr y tu allan i ddinas Caerdydd.

16eg o Fedi, - Dydd Owain Glyndwr

Owain Glyndwr, a gyhoeddwyd yn Dywysog Cymru ar 16eg Medi, 1400 ar ôl gwrthryfela yn erbyn rheolaeth Lloegr, yn ffigwr allweddol yn hanes Cymru ac ef oedd Tywysog Cymru olaf a anwyd yng Nghymru.

Owain Glyndwr - Olaf Tywysog Cymru - Owain Glyndwr Faner

I nodi Medi 16eg, cynhelir cyfres o wyliau a digwyddiadau ledled y wlad i ddathlu arwr cenedlaethol Cymru. Mae Canolfan Owain Glyndŵr ym Machynlleth wedi'i hadeiladu ar safle'r senedd enwog a gynhaliwyd ym 1404 lle coronwyd Owain yn Dywysog Cymru. Rhoddwyd yr adeilad rhestredig Gradd 1 hwn i dref Machynlleth gan yr Arglwydd Davies o Llandinam ym mis Chwefror, 1912. Mae'r ganolfan yn olrhain hanes Owain Glyndwr o'i ddyddiau cynnar hyd ei farwolaeth. Mae ynaefydd maint bywydcerflun o Owain Glyndwr ar ei geffyl a osodwyd yn y sgwâr ynCorwenyn 2007, ar draws y ffordd o'r Owain hanesyddolGlyndŵrGwesty.

 

11eg Rhagfyr - Cilmeri

Cilmeriyn bentref bach yn Sir Faesyfed, yn rhan o Powys yng nghanol Cymru, gyda thua 500 o drigolion. Er gwaethaf ei fod yn bentref mor fach, mae Cilmeri o bwysigrwydd hanesyddol mawr i Gymru. Mae'n lle mwyaf cysegredig a thrist, oherwydd yr oedd yno, mewn dôl dawel ychydig y tu allan i dref Llanfair fy Muallt (Builth Wells) y cafodd y Tywysog Llywelyn ap Gruffudd brodorol olaf ei eni yng Nghymru ei ladd mewn brwydr. Bu farw Llywelyn mewn mân ysgarmes gyda milwyr Brenin Edward Lloegr, ar 11eg Rhagfyr 1282.

Carreg Goffa Cilmeri 

Yn y ddôl werdd dawel ar y ffordd o Llanfair ym Muallt (Builth Wells) i Llanymddyfri (Llanymddyfri), wrth ymyl y nant fach, mae monolith gwenithfaen tal. Ar yr olwg gyntaf, mae'n edrych fel un o'r meini hirion a godwyd filoedd o flynyddoedd yn ôl gan ein cyndeidiau Neolithig, ac eto mae archwiliad agosach yn datgelu ei fod yn heneb a godwyd ym 1956 er cof am y Tywysog Llywelyn, y rheolwr olaf a anwyd yng Nghymru Cymru. Ers hynny mae wedi bod yn ganolbwynt ar gyfer diwrnod coffa blynyddol ar ben-blwydd ei farwolaeth, yr 11eg o Ragfyr bob blwyddyn.

Daeth i gael ei adnabod fel Llywelyn Ein Lyw Olaf, neu "Llywelyn ein rheolwr olaf". Llywelyn ap Gruffudd yw'r Tywysog Cymru go iawn olaf a anwyd yng Nghymru; ni ddylai'r rhai sydd wedi dod ar ei ôl hawlio'r teitl hwn.

Cilmeri Mewn Cof stone

Wrth i fwy o bobl Cymru ddeall hanes Cilmeri, y mwyaf fu'r coffa ar 11eg Rhagfyr bob blwyddyn.

** Cyfieithiad - "Ger y lle hwn, lladdwyd Llywelyn ein Harweinydd olaf, 1282"

21ain Rhagfyr 1955 - Caerdydd yn dod yn brif ddinas Cymru

Prifddinas Cymru yw Caerdydd (Caerdydd yn Gymraeg) ond hyd at 1955, nid oedd gan Gymru brifddinas. Yn dilyn pleidlais, dewiswyd Caerdydd fel prifddinas Cymru ar 21ain Rhagfyr 1955. Er 1964 yn dilyn sefydlu Swyddfa Cymru, mae Caerdydd wedi bod yn gartref i swyddfeydd llywodraeth Cymru. Er 1999 mae wedi cynnal Senedd Genedlaethol Cymru, a elwir yn Gymraeg fel y Senedd, ym Mae Caerdydd. Mae llawer o adeiladau eiconig newydd bellach wedi'u lleoli ym mae Caerdydd a gelwir y ffordd newydd sy'n cysylltu canol y ddinas â'r Bae yn Lloyd George Avenue.

21AIN RHAGFYR 1955 - CAERDYDD yn DOD yn BRIFDDINAS CYMRU hyd Nes 1955, Cymru nid oedd brifddinas. Caerdydd oedd ei ddewis fel prifddinas Cymru ar 21 rhagfyr 1955

Mae tirnodau enwog yng Nghaerdydd yn cynnwys ei ddau gastell, Castell Caerdydd a Castell Goch, Eglwys Gadeiriol Llandaf, amgueddfeydd gan gynnwys Sant Ffagans, Canolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd a Stadiwm y Principality, sy'n gartref i Undeb Rygbi Cymru. Mae Bae Caerdydd yn cael ei gyflenwi gan ddwy afon sef yr afonydd Taff ac Trelái (Taf ac Elai) sydd bellach yn ffurfio 500 erw [2.0 km2]llyn dŵr croyw.

Am FelinFach

Ein cwmni,Tecstilau Naturiol FelinFachwedi ei leoli yng nghanol ardal Preseli yn Sir Benfro ger Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi Cymreiga'r eiconigBlancedi Tapestri Cymrusy'n cael eu gwehyddu'n draddodiadol mewn melinau Cymreig. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud yn naturioledafedd wedi'i liwio â llaw, sgarffiau cotwm, sidan a gwlân a chynhyrchion eraill wedi'u gwneud â llaw. Rydym hefyd yn cynnig Rygiau Croen Defaid, Cardiau Rhoddac offer a llyfrau ar gyfer crefftwyr a gwau - Cocoknits, Laine, Amirisu a Gwneud i enwi ond ychydig !. Rydym yn gefnogwr balch i'rYmgyrch dros WlânaCymraeg Byd-eang.

Blogiau Cysylltiedig Eraill

 

Diweddariad diwethaf 18 Hydref 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More