Awst 04, 2019 7 min read

Prifddinas Caerdydd - Dinas Caerdydd

Mae caerdydd yn brifddinas Cymru. Prifddinas cymru yw prif masnachol ac economaidd y ganolfan ac mae'n gartref i lawer o cenedlaethol a sefydliadau diwylliannol, gan gynnwys y Senedd ar gyfer Cymru (y Senedd), y Gymraeg yn y cyfryngau (BBC ac S4C), amgueddfeydd a chanolfannau celfyddydau ac Undeb Rygbi Cymru ac yn y tîm rygbi Cymru. Fel y dinasoedd cyfalaf yn mynd, ei fod yn fach â phoblogaeth o tua 350,000. Ond Caerdydd yw un o Ewrop mwyafddeinamig, bywiog ac sy'n tyfu gyflymaf ddinasoedd cyfalaf. Bae caerdydd, ryw 2 filltir o ganol y ddinas yn lle o adloniant yn ogystal ag yn y cartref i'r Senedd, Canolfan Mileniwm Cymru ac anarferol Eglwys norwyaidd gyda ei gysylltiadau i Roald Dahl!

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Dinas caerdydd, Penarth Marina ardal Bae Caerdydd, datblygiad glan môr mwyaf Ewrop, yn cyfuno i wneud gyffrous atyniad i dwristiaid. Mae caerdydd yn ddinas werdd, ar ôl y rhan fwyaf o fannau gwyrdd y person yn y DU, gan gynnwys Parc Bute sy'n ymestyn o ganol y ddinas i Landaf. Mae gan y ddinas anhygoel pum gwahanol gestyll o fewn ei ffiniau dinas, gan gynnwys Castell Coch,yn rheolaidd pleidlais gan y cyhoedd fel eu hoff adeilad yng Nghymru. Mae poblogaeth y ddinas yn sefyll ar tua 350,000, gyda 1.2 miliwn yn byw yn y sydd newydd ei ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae o leiaf dau damcaniaethau ynghylch tarddiad yr enw Caerdydd Caerdydd neu yn y Gymraeg. Nid yw'n glir beth yw tarddiad yr enw "Caerdydd" — "Caer" yn golygu "caer" neu "castle," ond er bod y "Dydd" yn golygu "Diwrnod" yn modern Cymru, nid yw'n glir beth a olygir yn y cyd-destun hwn. Y gair "Dydd" neu "Diff" efallai llygredd o "Taf", yr afon sy'n llifo drwy Gaerdydd, a pe bai hynny'n wir, yna "Caerdydd" yn golygu "y gaer ar afon Taf". Mae damcaniaeth wahanol yn awgrymu cysylltiad í Aulus Didius Gallus a oedd yn llywodraethwr Rhufeinig yn y rhanbarth ar yr adeg y cafodd y gaer ei sefydlu. Yr enw wedi tarddu fel Caer Didius – Y-Gaer o Didius. Naill ffordd neu'r llall mae yn awr yn Nghaerdydd neu yn Gymraeg Caerdydd!

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn rhaglen y cytunwyd arnynt yn 2016 rhwng Llywodraeth y DU, llywodraeth Cymru a Llywodraeth y deg awdurdod lleol yn Ne Ddwyrain Cymru i ysgogi twf economaidd sylweddol yn y rhanbarth drwy buddsoddi, gwella sgiliau, a gwella corfforol a gysylltedd digidol.

Mae'r deg awdurdod lleol yn cael eu Blaenau Gwent; pen-y-Bont; Caerffili; Caerdydd; Merthyr Tudful; Mynwy; Casnewydd; Rhondda Cynon Taf; Torfaen; a Bro Morgannwg.

Castell Caerdydd

Caerdydd yw Castell canoloesol Rhufeinig a Normanaidd yn y castell yn ddiweddarach yn adfywiad Gothig Fictoraidd plasty a leolir yng nghanol y ddinas. Y gwreiddiol mwnt a beili ei hadeiladu yn hwyr yn yr 11eg ganrif gan y Normaniaid ar safle y 3ydd gwreiddiol y ganrif gaer Rufeinig. Mae'r garreg yn cadw ei hadeiladu yn 1121 a dal i sefyll heddiw fel canolfan darn o'r cyfan y castell.

Mae un arall yn arwyddocaol castell yn ardal Caerdydd, sef Castell Coch.Castell Coch yn edrych dros yr A470 yn ffordd ddeuol a'r porth i'r Taf Vallies ac yn y rhan ogleddol o Gaerdydd, ac yn gyfuniad o'r gwaith maen canoloesol a Gothig Fictoraidd ffantasi.

Y gwreiddiol strwythur amddiffynnol ei hadeiladu yn hwyr yn yr unfed ar ddeg neu ddechrau'r ddeuddegfed ganrif yn ystod y gwrthdaro rhwng yr Eingl-Normaniaid a brodorol Cymru ar gyfer y rheolaeth y tiroedd yn ne-ddwyrain Cymru. Erbyn y drydedd ganrif ar ddeg roedd y castell yn nwylo'r teulu Clare, a erbyn diwedd y ganrif, roedd y tri yn wych tyrau - y Tŵr y Ffynnon, Cegin Tŵr ac yn Cadw Tŵr - wedi cael eu hailadeiladu. Castell Coch ei difrodi'n ddifrifol yn ystod y Gymraeg gwrthryfeloedd o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar ddeg, ac erbyn y 1530 y castell wedi mynd yn adfail.

Y castell daeth i amlygrwydd unwaith eto yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg pan oedd y trydydd ardalydd Bute yn cymryd rhan William Burges, i ail-greu gweledigaeth newydd yr Oesoedd Canol ar y sylfeini ar y castell canoloesol. Dechreuodd Burges weithio yn 1875 ac er iddo farw yn 1881 ei waith yn cael ei wneud gan ei dîm o'r crefftwyr a chynorthwywyr. Y canlyniad yn gampwaith gothig cyfoethog yn lliwgar addurno, dodrefn a ffitiadau bod tebygrwydd Burges' yn gynharach yn gweithio gyda ardalydd yng Nghastell Caerdydd. Mae'n yn awr yn Cadw gwarcheidiaeth heneb ac yn agored i'r cyhoedd.

Castell Caerdydd - Castell Caerdydd

Ardal Bae Caerdydd

Bae caerdydd oedd yn creu gan yr adeilad yn y morglawdd Caerdydd yn ne Caerdydd, gan Penarth i Fae Caerdydd, yn effeithiol damming ddwy afon, y Taf a'r Elái.  Morglawdd Bae Caerdydd yn cael ei ystyried fel un o'r y rhan fwyaf o trefol yn llwyddiannus ar lan y môr prosiectau adfywio yn y Deyrnas Unedig. Mae hefyd datblygiad glan môr mwyaf Ewrop ac mae hefyd yn enw cyffredin a roddir i ardaloedd cyfagos yn y ddinas. Y ddwy afon sy'n llifo i mewn i Fae Caerdydd ar ffurf 500 erw llyn dŵr croyw o gwmpas yr hen dockland ardaloedd. Cyn y Morglawdd Bae Caerdydd, Bae Caerdydd oedd llanw y mûr mynediad yn gyfyngedig i ychydig o oriau bob ochr o dŵr uchel ond yn awr yn darparu mynediad 24 awr drwy dri cloeon. Teigr Bae ei enw a roddir ar yr ardal o amgylch y nociau Caerdydd a daeth yn adnabyddus fel Butetown. Tiger Bay yn ymddangos yn 1959 ffilm, a elwir yn Tiger Bay, yn serennu Hayley Mills.

Mae caerdydd bellach yn gartref i lawer o adfer ac adeiladau newydd, gan gynnwys y Senedd ac yn adeilad y Pierhead (newydd Cymru adeiladau'r senedd), y Gyfnewidfa Lo, Canolfan Mileniwm Cymru, y Meddyg A canolfan arddangos ac yn yr Eglwys norwyaidd. Mae hefyd yn enwog am y Capten Scott yr Antarctig enwogrwydd a hwyliodd o Gaerdydd ar ei anffodus daith. Unwaith bron yn adfeiliedig pwll-holed ffordd yn cael ei hailadeiladu fel Lloyd George Avenue sy'n cysylltu canol y ddinas i ardal y Bae.Yn ôl pan oedd glo yn y galw uchel, Caerdydd porthladd yn ganolbwynt ffyniannus o ddiwydiant, llongau allan glo a gloddiwyd yn y Cymoedd.

Y Gyfnewidfa Lo yn grair o fod yn ffyniannus amser, mae hen adeilad hardd a oedd yn gartref llawr y farchnad ar gyfer masnachu mewn glo a lle mae'r byd cyntaf gwerth miliwn o bunnoedd busnes fargen gael ei tharo. Daeth yn un o brif cerddoriaeth lleoliad ac yn cartrefu swyddfeydd, cyn cael eu cau yn 2013 fel y mae'n dechreuodd ddirywio. Cafodd ei hadnewyddu'n ddiweddar, ac erbyn hyn mae hotel Andrew amgueddfa am yr adeilad ac yn Nociau Caerdydd' hanes cysylltu canol y ddinas i Fae Caerdydd.

Yr Eisteddfod Genedlaethol a gynhaliwyd ym mae Caerdydd yn 2018 a sefydlodd arloesol 'ffens-yn rhad ac am ddim' Eisteddfod maes, neu Maes.

Bae Caerdydd - Bae Caerdydd - Tiger Bay - Butetown

St Ffagan (Sain Ffagan) Amgueddfa Genedlaethol o Hanes

Mae Sain Ffagan Amgueddfa (Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru) yn oper amgueddfa awyr croniclo hanesyddol ffordd o fyw, diwylliant, pensaernïaeth a pobl Cymru. Mae'r amgueddfa yn rhan o'r rhwydwaith ehangach o Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae bron i hanner cant o ail-godi adeiladau o bob cwr o Gymru, ac yn cael ei osod ar dir Castell Sain Ffagan oedd yn 2011, enwyd y Deyrnas Unedig hoff amgueddfa atyniad i ymwelwyr.

Eglwys Gadeiriol Llandaf

Eglwys Gadeiriol llandaf (Eglwys Gadeiriol Llandaf) yn Anglicanaidd, eglwys gadeiriol ac eglwys y plwyf yn Llandaf, ryw 2 filltir i'r gogledd o ganol dinas Caerdydd. Mae'r adeilad presennol yn dyddio o'r 1107 ond mae wedi bod yn newid ac yn ychwanegu at dros y blynyddoedd. Y mae yn awr y 'cartref' yr Esgob Llandaf, a oedd yn arweinydd yr Eglwys yng Nghymru Esgobaeth Llandaf. Mae'n ymroddedig i Sant Pedr a Sant Paul, a thri o saint Cymru, sef Dubricius, Teilo a Rhydychen.

Eglwys Gadeiriol Llandaf - Eglwys Gadeiriol Llandaf

Ganwyd yng Nghaerdydd

Pobl enwog a anwyd yng Nghaerdydd yn cynnwys, Ivor Novello yn 1893 (silent movie seren), y Fonesig Shirley Bassey yn 1937 (canwr), John Humphrys yn 1943 (BBC Radio 4 Heddiw chyflwynydd y rhaglen), Colin Jackson yn 1967 (record y byd pencampwr rasio clwydi) Cerys Mathews 1969 (canwr yn y band Catatonia) a Charlotte Church yn 1986, yr artist ieuengaf i frig y Siartiau Clasurol yn y DU.

Pethau efallai na fyddwch yn gwybod am Gaerdydd

  • Syr Lancelot King Arthur enwogrwydd yn dweud i wedi hwylio o Gaerdydd ar ôl iddo gael ei alltudio o'r llys y Brenin Arthur
  • Yr anturiaethwr enwog Robert Falcon Scott yn hwylio o Gaerdydd yn y llong a enwir Terra Nova ar ei daith i Begwn y De. Mae bellach yn heneb, goleudy iddo yn llyn Parc y Rhath ac yn 2003 Capten Scott Cofeb ei dadorchuddio ar lan y môr lle hwyliodd.
  • Mae caerdydd wedi mwy o fannau gwyrdd y pen o'r boblogaeth nag unrhyw ddinas arall yn y Deyrnas Unedig.
  • Dinas caerdydd footbal clwb yn unig nad ydynt yn saesneg tîm i ennill y Cwpan FA ym 1927, gan guro Arsenal 1 - 0.
  • Terry Genedl, a daeth yn awdur sgriptiau ar gyfer y enwog y gyfres deledu Doctor Who ac mae hefyd yn ddyfeisiodd y Daleks, Doctor Who mwyaf gelyn. Yr oedd hefyd ei eni yn 1930 yn Llandaf, Caerdydd.
  • Caerdydd oedd unwaith y mwyaf glo a haearn porthladd allforio yn y byd.
  • Yn 1839, yr 2il Ardalydd Bute yn agor yn y West Bute Dock ar y pryd oedd y mwyaf maen doc yn y byd.

Am FelinFach

Mae ein cwmni, FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunio blancedi Cymreig, Cymru blancedi gwlân ac yn taflu sy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiol llaw lliwio edafedd cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr y Ymgyrch dros Wlân, Byd-Eang Cymru a Rhyngwladol Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

Diweddarwyd diwethaf ar 12 medi 2020Also in Blog

Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More
Natural Moth Repellent without Mothballs - protection the natural way
Gwyfyn y Ffordd Naturiol Ymlid

Rhagfyr 30, 2020 5 min read

Nid oes neb yn hoffi ffibrau naturiol yn fwy na ni. Cotwm, sidan, cashmere, mohair ac wrth gwrs gwlân. Rydym yn eu caru am eu bod yn llai niweidiol i'r amgylchedd, maent yn gynhyrchion cynaliadwy naturiol, mae eu rhinweddau anadladwy yn eu gwneud yn feddal ac yn awyrog yn erbyn y croen.Mae'n anffodus felly bod moths hefyd yn hoffi ffibr naturiol ac mae angen inni eu rheoli a'u dileu, mewn ffordd naturiol os oes modd!!!

Read More