Awst 10, 2020 11 min read

Caneuon cymraeg Hen a Newydd

Dewis 10 hardd caneuon Cymraeg yn cael ei bron yn dasg amhosibl. Felly, gyda anesmwythder, dyma restr o alawon Cymreig gyda geiriau sy'n cynnwys enwog 'hen' caneuon ynghyd â rhai 'mwy newydd' rhai. Un yn arbennig, Emynau ac Arias, yn boblogaidd iawn yn rygbi Cymru ar gân ac yn ei glywed ar bob gêm rygbi ryngwladol.

Mae fy rhestr yn dechrau gyda ein Anthem Genedlaethol ac yn gorffen gyda dau o'r rhai mwyaf enwog o ganeuon Cymraeg a gyfansoddwyd erioed, Calon Lan a Myfanwy.Mae hefyd yn cynnwys caneuon gan Stereophonics, Manic Street Preachers, Dafydd Iwan, Max Boyce a Tom Jones. Yma yn llawn geiriau gyda chyfieithiadau saesneg ac ystyron lle bo angen.

Nifer Teitl Cyfansoddwr
     
1 Hen Wald fy Nhadau (Land of my Fathers) Evan a James James
2 Hymns and Arias Max Boyce
3 Ar Lan y Mor - Gân Werin Draddodiadol Anhysbys
4 Yma o Hyd Dafydd Iwan
5 Cwm Rhondda John Hughes
6 Mil O Goed Stereophonics
7 Dylunio ar gyfer Bywyd yn Manic Street Preachers
8 Green Glaswellt Gwyrdd o Gartref Tom Jones
9 Calon Lan Daniel James a John Hughes
 10 Myfanwy Joseph Parry

 

1. Hen Wlad fy Nahdau,

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,
Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;
Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,
Tros ryddid gollasant ue gwaed.

Cytgan/Chorus:
Gwlad, Gwlad, pleidiol wyf rydw i'n gwlad,
Tra môr yn fur i'r bur hoff bau,
O bydded i'r heniaith barhau

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd;
Pob dyffryn, pob clogwyn, i'm golwg sydd hardd,
Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si,
Ei nentydd, afonydd, i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad dan ei droed,
Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,
Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,
Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

Mae hyn yn hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi
Gwlad beirdd a chantorion, a phobl o statws
Ei gwrol ryfelwyr, iawn wladgarwyr
Gollasant eu gwaed ar gyfer rhyddid

Corws:
Tir! Tir! Yr wyf yn wir at fy nhir!
Cyn belled ag y môr yn gwasanaethu fel wal
Ar gyfer y pur, annwyl tir
Efallai yr iaith yn para am byth.

Hen dir y mynyddoedd, paradwys y beirdd,
Pob dyffryn, pob clogwyn harddwch gwarchodwyr;
Drwy caru fy wlad, hudolus o leisiau fydd yn cael Ei nentydd ac afonydd i mi.
Er bod y gelyn wedi sathru fy ngwlad dan draed,
Yr hen iaith y Cymry yn gwybod dim retreat,
Mae'r ysbryd yn ei rwystro gan yr peryglus llaw
Nac dawelu y melys y delyn fy tir.

2. Hymns and Arias

Rydym yn talu ein wythnosol swllt ar gyfer y daith ionawr:
Mae penwythnos hir yn Llundain, aye, heb ychydig o kip.
Mae sedd gadw ar gyfer cwrw gan y bechgyn o Abercarn:
Mae cwrw, pontŵn, creision a sigaréts a croakin 'Calon Lan'.

Ac rydym yn canu emynau a arias,
'Hen wlad fy nhadau', 'Ar hyd y nos'.

I Paddington rydym yn gwneud y gofrestr gyda gwag crât o gwrw.
Bydd wedi colli ar gardiau ac yn awr ei Western Mail ar werth.
Ond Bydd yn hapus iawn er bod ei arian i gyd wedi mynd:
Mae'n cyfnewid pum lluniau o ei wraig i un o Barry John.

Ac rydym yn eu....................

Rydym yn cael i Twickers yn gynnar ac yn ei wthio yn y dorf;
Plannu cennin a dreigiau, yn edrych ar gyfer toiledau i gyd o gwmpas.

Felly mae llawer o nad allwn ni ddim budge -yn troi y coesau ac yn welw:
Rwy'n gywilydd rydym yn defnyddio potel sy'n dal unwaith y cwrw chwerw.

Ac rydym yn canu emynau a arias,
'Hen wlad fy nhadau', 'Ar hyd y nos'.

Cymru drechu Lloegr yn gyflym ac yn agor gêm.
Rydym yn canu 'Cwm Rhondda' a 'Delilah',
damn, maent yn swnio'n mae'r ddau yr un fath.
Rydym yn cydymdeimlo gyda'r Sais
mae eu tîm yn doomed i methu
Felly, rydym yn rhoi iddo yr hen botel, a oedd unwaith yn cynnal bitter ale!

Dechreuodd ganu emynau a arias,
'Hen wlad fy nhadau', 'Ar hyd y nos'.

Felly, mae'n lawr i Soho ar gyfer y noson,
at y merched gyda'r sgleiniog gleiniau;
I mae ' n ddigrif dynion gyda minlliw ar,
gyda drwg meddyliau a gweithredoedd.
Dywedodd un Fydd o drws tywyll,
damn, doedd hi ddim yn cael llawer o ar.
Ond Bydd yn gwybod beth roedd hi eisiau,
aye...ei llun o Barry John!

'Cos oedd yn canu emynau ac arias,
'Hen wlad fy nhadau', 'Ar hyd y nos'.

3. Ar Lan y Mor

Ar lan y môr mae rhosys chochion
Ar lan y môr mae lilis's gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu a'r nos a choddi guto'r bore.

Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bum yn siarad gair âm cariad
Oddeutu hon fe dyf y lili
Ac ambell sbrigyn o rosmari.

Llawn yw i'r môr o swnd a chegryn
Llawn yw guto'r wy o wyn a melyn
Llawn yw guto'r coed o ddail a blode
Llawn o gariad merch wyf inne.

Saesneg

Ar lan y môr mae rhosynnau coch
Ar lan y môr mae yn hyfryd lillies
Ar lan y môr mae fy ngwladwriaeth bywydau
I gysgu yn y nos & effro yn ystod y bore.

Oer yw y rhew ac oer yw'r eira
Oer yw'r ty heb dân yn y gaeaf
Oer yw'r eglwys heb ficer
Oer ydw i, heb fy gariad.

Rhyfeddod yn y cartref & acw yn yr adeilad
Lle yr wyf wedi treulio llawer o hapus gyda'r nos
Yn y llofft yno uwchben y gegin
Gyda'r ferch â rhuban melyn.

Mae gen i fuwch â dau gorn arian
Mae gen i fuwch 'llaeth ei hun ar ei phen ei hun
Mae gen i fuwch sy'n llenwi'r pails i fyny
Yn union fel y môr sy'n llenwi lan y môr.

4. Yma o Hyd

Dwyt ti mod yn cofio Macsen,
Does neb yn ei nabod o;
Mae mil a chwe chant o flynyddoedd
Yn amser rhy hir i'r cof;
Pan aeth Magnus Maximus o Gymru
Yn y flwyddyn tri-chant-wyth-tri,
Mae ty'n gadael yn genedl gyfan
A heddiw: wele ni!

Ry n ni yma o hyd,
Ry n ni yma o hyd,
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry n ni yma o hyd.
Ry n ni yma o hyd,
Er gwaetha pawb a phopeth,
Er gwaetha pawb a phopeth
Er gwaetha pawb a phopeth
Ry n ni yma o hyd.

Chwythed y gwynt o i'r Dwyrain,
Rhued y storm o guto'r môr,
Hollted y mellt yr wybren
Mae gwaedded y: daran encôr,
Llifed dagrau i'r gwangalon
A llyfed y taeog y llawr
Er dued yw guto'r fagddu o ty'n cwmpas
Ry n yc ti'n barod am doriad y wawr!

Cofiwn yr wyf yn Facsen Wledig
Adael ein gwlad yn un darn
A bloeddiwn gerbron y gwledydd
'Mi fyddwn yma tan Ddydd y Farn!'
Er gwaetha pob Dic Sion Dafydd,
Er gwaetha 'rhen Fagi a'i chriw
Byddwn yma hyd ddiwedd amser
A bydd yr iaith Gymraeg yn fyw!

5. Cwm Rhondda

Guide me, O thou great Redeemer,
Pererinion drwy'r tir diffaith;
Yr wyf yn wan, ond wyt ti nerthol;
Yn dal i mi gyda dy law pwerus:
Bara y nefoedd, bara o y nef
Feed mi nes i mi am unrhyw mwy.
Feed mi nes i mi am unrhyw mwy.

Ar agor i ti yn y grisial ffynnon
Ba le y iachau ffrwd yn llifo;
Gadewch y tanllyd, yn golofn gymylog
Fy arwain fy holl daith drwy:
Cryf gwaredwr, cyflwynydd cryf
Fod ti dal yn fy nerth a tharian.
Fod ti dal yn fy nerth a tharian.

Pan fyddaf yn gwadn fin Jordan,
Bid fy ofnau pryderus subside;
Marwolaeth marwolaeth, ac uffern dinistrio,
Tir i mi yn ddiogel ar Canaan ochr:
Caneuon o fawl, cân o fawl
Yr wyf yn bydd byth yn rhoi i ti.
Yr wyf yn bydd byth yn rhoi i ti.

6. Mil O Goed

Yn sefyll yn yr arhosfan bws gyda fy siopa yn fy nwylo
Ac yr wyf i'n ei glywed hynaf merched
Fel y sibrydion yn dechrau i hedfan
Eu clywed yn yr iard yr ysgol
Yn y iard sgrap
Yn y siop sglodion
Yn y blwch ffôn
Yn neuadd y pwll
Ar yr esgid stondin
Ar bob cornel yn troi o gwmpas

Mae'n dechrau gyda merch ysgol
A oedd yn rhedeg
Rhedeg adref at ei Mam a Dad
Dweud wrthynt ei bod yn chwarae yn yr ystafell newid yn y pêl-droed lleol ochr
Maent yn dweud dywedwch wrthym unwaith eto, mae hi'n dweud wrthyn nhw eto
Dywedwch wrthym y gwir, maent yn ei chael yn anodd credu
'Achos dysgodd ein Steve, hyd yn oed yn fy hyfforddi, dysgu ewythr John, sy'n dad i dri o

Dim ond yn cymryd un goeden i wneud mil o gemau
Dim ond yn cymryd un gêm i losgi mil o goed
Mil o goed

Byddwch yn gweld ei fod yn yr ystafell ddosbarth
Yn y pwll nofio
Lle y gêm stick dynion yn cael eu gwneud
Yn y neuadd sgowtiaid
Yn y pêl-droed
Lle mae'r wise rydym yn ymddiried yn cael eu talu

Maent i gyd yn anrhydedd ei enw
Gwnaeth lawer ar gyfer y gêm
Got ei enw yn bwrw i fyny uwchben y ddaear chwaraeon gatiau
Erbyn hyn maent yn rhwygo i lawr
Stampio y ddaear
Llun yn casglu llwch yn y bar yn y lolfa

Mae'n cymryd un goeden, yn gwneud fil o gemau
Dim ond yn cymryd un gêm, i losgi coed mil
Mil o goed

Wake i fyny, arogl y glaw
Ysgwyd i fyny, ei fod yn ôl i aros
Nid yw wedi bod ar wyliau
Tyfu hadau nad ydynt yn credu
Pam y mae wedi bod i ffwrdd

O fuarth yr ysgol
Ystafell newid
Caeau chwarae
Ystafell ymolchi
Blwch ffôn
Swyddfa blociau
Corneli yn troi o gwmpas

Maent yn cadw amau y fflam
Tossing y bai
Got ei enw yn bwrw i fyny uwchben y ddaear chwaraeon gatiau
Erbyn hyn maent yn rhwygo i lawr
Stampio y ddaear
Llun yn casglu llwch yn y bar

A dim ond yn cymryd un goeden i wneud mil o gemau
Dim ond yn cymryd un gêm i losgi mil o goed
Mil o goed
Mil o goed
Mil o goed

7. Dylunio ar gyfer Bywyd yn

Llyfrgelloedd a roddodd i ni y pŵer
Yna daeth ac yn gwneud i ni yn rhad ac am ddim
Yr hyn y pris nawr
Ar gyfer bas darn o urddas

Yr wyf yn dymuno roedd gen i potel
I'r dde yma yn fy wyneb budr
I wisgo y creithiau
I ddangos o ble y deuthum

Nid ydym yn sôn am gariad
Rydym yn dim ond eisiau meddwi
Ac nid ydym yn caniatáu i dreulio
Fel rydym yn gwybod bod hyn yn y diwedd

Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn

Yr wyf yn dymuno roedd gen i potel
I'r dde yma yn fy wyneb ' n bert
I wisgo y creithiau
I ddangos o ble y deuthum

Nid ydym yn sôn am gariad
Rydym yn dim ond eisiau meddwi
Ac nid ydym yn caniatáu i dreulio
Fel rydym yn gwybod bod hyn yn y diwedd

Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn

Nid ydym yn sôn am gariad
Rydym yn dim ond eisiau meddwi
Ac nid ydym yn caniatáu i dreulio
Fel rydym yn gwybod bod hyn yn y diwedd

Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn
Mae dylunio ar gyfer bywyd yn

8. Green Glaswellt Gwyrdd o Gartref

Mae'r hen dref yn edrych yr un fath
Wrth i mi gamu i lawr o'r trên
Ac yno i gwrdd â mi yn fy Mama a Papa
I lawr y ffordd yr wyf yn edrych ac nid yn rhedeg Mary
Wallt o aur a gwefusau fel ceirios

Mae'n dda i gyffwrdd y gwyrdd, glaswellt gwyrdd o gartref
Ie, maent yn annhymerus ' i gyd yn dod i gyfarfod â mi, breichiau cyrraedd, gwenu beraidd
Mae'n dda i gyffwrdd y gwyrdd, glaswellt gwyrdd o gartref

Mae'r hen dŷ yn dal yn sefyll tho' y paent wedi cracio ac sych
Ac mae hen goeden dderw yr wyf yn ei ddefnyddio i chwarae ar
I lawr y lôn fyddaf yn cerdded gyda fy melys Mary
Wallt o aur a gwefusau fel ceirios
Mae'n dda i gyffwrdd y gwyrdd, glaswellt gwyrdd o gartref

Yna yr wyf yn effro ac yn edrych o gwmpas i mi
Mewn pedwar waliau llwyd sy'n amgylchynu i mi
Ac yr wyf yn sylweddoli, ie, yr wyf yn dim ond breuddwydio
Er, mae gard, ac yna yn drist hen padre
Fraich ym mraich, byddwn yn cerdded ar fore
Unwaith eto, yr wyf yn cyffwrdd y gwyrdd, glaswellt gwyrdd o gartref

Ie, maent yn annhymerus ' i gyd yn dod i weld fi
Yn y cysgod o hen goed derw
Fel y maent yn ei osod i mi 'castell-nedd ar y gwyrdd, glaswellt gwyrdd o gartref

9. Calon Lan

Nid wy ti'n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na a'i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.

Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na guto'r lili dlos:
Dim ond calon lân i gyd ganu 
Canu guto'r dydd a chanu a'r nos.

Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.

Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i'r nef ar edyn cân
Ar yr wyf yn Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi i mi galon lân.

Nid wyf yn gofyn am moethus bywyd
yn y byd aur neu berlau mân,
Yr wyf yn gofyn am galon hapus,
calon onest, pur galon.

Pur galon yn llawn daioni
Yn decach na'r lili ' n bert,
Dim ond galon bur yn gallu canu,
Yn canu yn y dydd ac yn canu yn y nos.

Os wyf yn dymuno ar gyfer cyfoeth bydol,
Byddai yn gyflym yn mynd i hadau;
Mae cyfoeth o rhinweddol, pur galon
Yn dwyn elw tragwyddol.

(Cytgan)

Hwyr a bore fy nymuniad
Yn codi i'r nef ar adain cân
I Dduw, er mwyn fy Iachawdwr,
I roi i mi galon bur.

Mwy o wybodaeth ar y cyfansoddwyr a hanes Calon Lan, cliciwch yma

10. Myfanwy

Paham mae dicter, O Myfanwy,
Yn llenwi i'th lygaid duon di?
Mae i'th ruddiau tirion, O Myfanwy,
Heb wrido wrth fy ngweled i?
Pa le mae guto'r wên cwmni, sef pan oedd ar dy wefus
Fu ti'n cynnau 'nghariad ffyddlon ffôl?
Pa le mae sain dy eiriau melys,
Fu a denu ty'n nghalon ar dy ôl?

Pam felly mae dicter, O Myfanwy,
Bod yn llenwi eich llygaid tywyll
Eich addfwyn bochau, O Myfanwy,
Bellach gochi canfod mi?
Lle yn awr y wên ar eich gwefusau
Bod yn goleuo fy gariad ffyddlon ffôl?
Lle bellach yn y sain dy eiriau melys,
Bod yn tynnu fy nghalon i ddilyn chi?

Pa beth a wneuthum, O Myfanwy
Yr wyf yn haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
Ai chwarae oeddit, O Myfanwy
 thanau euraidd serch dy fardd?
Wyt eiddo im drwy gywir amod
Ai gormod cadw i'th air i mi?
Ni cheisiaf fyth mo i'th law, Myfanwy,
Heb gael dy galon gyda hi.

Beth oedd ei bod yn yr wyf nad oedd, O Myfanwy,
I haeddu y gwgu ar eich hardd bochau?
Roedd yn gêm i chi, Oh Myfanwy,
Y bardd aur y fflam o gariad?
Ydych yn perthyn i mi, trwy wir yn addo,
Gormod i gadw eich gair i mi?
I'l byth yn ceisio eich llaw, Myfanwy,
Oni bai i mi gael dy galon gyda hi.

Myfanwy boed yr holl o i'th fywyd
Dan heulwen ddisglair canol dydd.
Mae boed yr wyf yn rosyn gwridog iechyd
Rwy'n ddawnsio ganmlwydd ar dy rudd.
Anghofia a'r oll o addewidion i'th
Mae wneist rwy'n rywun, 'ngeneth ddel,
A dyro i'th law, Myfanwy dirion
Dwi ddim ond dweud y gair "Ffarwél".

Myfanwy, efallai y bydd eich bywyd yn gyfan gwbl yn cael ei
O dan yr haul ganol dydd llachar glow,
Ac efallai y bydd yn gwrido rhosyn iechyd
Dawns ar eich boch can mlynedd.
Byddaf yn anghofio yr holl eiriau dy addewid
Rydych yn gwneud i rywun, fy merch bert
Felly, yn rhoi i mi eich llaw, fy melys Myfanwy,
Ar gyfer dim mwy ond i ddweud "ffarwel".

Mwy o wybodaeth ar y cyfansoddwyr a hanesMyfanwy, cliciwch yma

Am FelinFach

Mae ein cwmni,FelinFach Tecstilau Naturiolwedi ei leoli yng nghanol y Preseli o sir Benfro yn agos i Boncath. Rydym yn dylunioBlancedi cymreigac eiconigCymru blancedi Tapestrisy'n cael eu gwehyddu yn draddodiadol ar melinau Cymru. Rydym hefyd yn dylunio ac yn gwneud naturiolllaw edafedd lliwio, cotwm, sidan a gwlân, sgarffiau ac eraill cynhyrchion wedi'u gwneud â llaw. Rydym yn falch o gefnogwyr yYmgyrch dros WlânaByd-Eang Cymru.

Eraill Sy'n Gysylltiedig  Blogiau

 

Diweddariad diwethaf y 18fed o fedi 2020Also in Blog

FelinFach supports Forest Conservation projects. Jari Pará Project is a forest conservation project. It reduces potential greenhouse gas emissions by protecting a forest (almost twice the size of Luxembourg) that otherwise would have been destroyed
FelinFach is Carbon Neutral

Ionawr 16, 2021 3 min read

We have always aimed to operate our business as sustainably as possible. In January 2021, we became a carbon neutral company with a zero-carbon footprint!

Whilst our carbon footprint has never been high, we have actively taken steps to reduce it. We have also purchased offsets to cover 100% of all our carbon emissions.

Read More
Santes Dwynwen | St Dwynwen's Day, Patron Saint of Welsh Lovers | Llanddwyn Island - Ynys Llanddwyn
Santes Dwynwen - Dydd Santes Dwynwen

Ionawr 09, 2021 6 min read

Santes Dwynwen, Dydd San Dwynwen yw Dydd Sant Ffolant Cymru, a ddathlir ar 25 Ionawra dyma'r diwrnod mwyaf rhamantus ym mlwyddyn galendr Cymru. Mae'n cael ei ddathlu gyda rhoi a derbyn cardiau ac anrhegion a thrwy ddweud "Dwi'n Dy Garu di" yn Gymraeg, "lun dy garu di". Dangoswch eich treftadaeth Gymreig falch a'ch pwynt gwahaniaeth trwy ddathlu Dydd Santes Dwynwen yn hytrach na Dydd Sant Ffolant !!

Read More
Cwm Gwaun Pembrokeshire - Hen Galan - New Years Eve 13th January - Calennig in Cwm Gwaun
Hen Galan - Nos Galan 13eg Ionawr

Rhagfyr 31, 2020 5 min read

Ym mhentref Cymru Cwm Gwaun (cwm Gwaun), ger Fishguard, Sir Benfro yng Nghymru, mae pobl leol yn cadw hen draddodiadau yn fyw trwy ddathlu'r Flwyddyn Newydd, a elwir yn Hen Galan, 13 diwrnod ar ôl pawb arall. Yn ôl yn y 1700au, defnyddiodd pobl Cwm Gwaun galendr Julian ac maent yn dal i wneud hynny. Mae Nos Galan ar 13eg Ionawr !!!

Read More